ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بتول احمدی، معصومه علی محمدیان، بهار محجوبی، رضوان میرزایی، تهمینه متوسلی، (1388). اختلالات انسدادی دفعی و عوامل موثر در زنان بالای 40: مطالعه همه گیر شناختی، فصلنامه سالمند، 5(18)، 7. magiran.com/p851516
Ahmadi B. (Phd), Alimohamadian M(Msc), Mahjobi B(Md), Mirzaei R(Md), Motevaseli T, (2010). Prevalence of fecal outlet obstruction and its predisposing factors in women aged 40 years and older: An epidemiological study, Iranian Journal of Ageing, 5(18), 7. magiran.com/p851516
بتول احمدی، معصومه علی محمدیان، بهار محجوبی، رضوان میرزایی، تهمینه متوسلی، اختلالات انسدادی دفعی و عوامل موثر در زنان بالای 40: مطالعه همه گیر شناختی. فصلنامه سالمند، 1388؛ 5(18): 7. magiran.com/p851516
Ahmadi B. (Phd), Alimohamadian M(Msc), Mahjobi B(Md), Mirzaei R(Md), Motevaseli T, Prevalence of fecal outlet obstruction and its predisposing factors in women aged 40 years and older: An epidemiological study, Iranian Journal of Ageing, 2010; 5(18): 7. magiran.com/p851516
بتول احمدی، معصومه علی محمدیان، بهار محجوبی، رضوان میرزایی، تهمینه متوسلی، "اختلالات انسدادی دفعی و عوامل موثر در زنان بالای 40: مطالعه همه گیر شناختی"، فصلنامه سالمند 5، شماره 18 (1388): 7. magiran.com/p851516
Ahmadi B. (Phd), Alimohamadian M(Msc), Mahjobi B(Md), Mirzaei R(Md), Motevaseli T, "Prevalence of fecal outlet obstruction and its predisposing factors in women aged 40 years and older: An epidemiological study", Iranian Journal of Ageing 5, no.18 (2010): 7. magiran.com/p851516
بتول احمدی، معصومه علی محمدیان، بهار محجوبی، رضوان میرزایی، تهمینه متوسلی، (1388). 'اختلالات انسدادی دفعی و عوامل موثر در زنان بالای 40: مطالعه همه گیر شناختی'، فصلنامه سالمند، 5(18)، صص.7. magiran.com/p851516
Ahmadi B. (Phd), Alimohamadian M(Msc), Mahjobi B(Md), Mirzaei R(Md), Motevaseli T, (2010). 'Prevalence of fecal outlet obstruction and its predisposing factors in women aged 40 years and older: An epidemiological study', Iranian Journal of Ageing, 5(18), pp.7. magiran.com/p851516
بتول احمدی؛ معصومه علی محمدیان؛ بهار محجوبی؛ رضوان میرزایی؛ تهمینه متوسلی. "اختلالات انسدادی دفعی و عوامل موثر در زنان بالای 40: مطالعه همه گیر شناختی". فصلنامه سالمند، 5 ،18 ، 1388، 7. magiran.com/p851516
Ahmadi B. (Phd); Alimohamadian M(Msc); Mahjobi B(Md); Mirzaei R(Md); Motevaseli T. "Prevalence of fecal outlet obstruction and its predisposing factors in women aged 40 years and older: An epidemiological study", Iranian Journal of Ageing, 5, 18, 2010, 7. magiran.com/p851516
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال