ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس بیاتلو، مهیار صلواتی، بهنام اخباری، (1388). مقایسه اختصاص توجه در راه رفتن و انجام تکلیف ثانویه شناختی / حرکتی در سالمندان با / بدون سابقه زمین خوردن، فصلنامه سالمند، 5(18)، 14. magiran.com/p851517
Bayatloo A. (Msc), Salavati M. (Phd), Akhbari B, (2010). The ability to selectively allocateattentional demands on walking during secondary cognitive and motor tasks in elderly people with and without a history of falls, Iranian Journal of Ageing, 5(18), 14. magiran.com/p851517
عباس بیاتلو، مهیار صلواتی، بهنام اخباری، مقایسه اختصاص توجه در راه رفتن و انجام تکلیف ثانویه شناختی / حرکتی در سالمندان با / بدون سابقه زمین خوردن. فصلنامه سالمند، 1388؛ 5(18): 14. magiran.com/p851517
Bayatloo A. (Msc), Salavati M. (Phd), Akhbari B, The ability to selectively allocateattentional demands on walking during secondary cognitive and motor tasks in elderly people with and without a history of falls, Iranian Journal of Ageing, 2010; 5(18): 14. magiran.com/p851517
عباس بیاتلو، مهیار صلواتی، بهنام اخباری، "مقایسه اختصاص توجه در راه رفتن و انجام تکلیف ثانویه شناختی / حرکتی در سالمندان با / بدون سابقه زمین خوردن"، فصلنامه سالمند 5، شماره 18 (1388): 14. magiran.com/p851517
Bayatloo A. (Msc), Salavati M. (Phd), Akhbari B, "The ability to selectively allocateattentional demands on walking during secondary cognitive and motor tasks in elderly people with and without a history of falls", Iranian Journal of Ageing 5, no.18 (2010): 14. magiran.com/p851517
عباس بیاتلو، مهیار صلواتی، بهنام اخباری، (1388). 'مقایسه اختصاص توجه در راه رفتن و انجام تکلیف ثانویه شناختی / حرکتی در سالمندان با / بدون سابقه زمین خوردن'، فصلنامه سالمند، 5(18)، صص.14. magiran.com/p851517
Bayatloo A. (Msc), Salavati M. (Phd), Akhbari B, (2010). 'The ability to selectively allocateattentional demands on walking during secondary cognitive and motor tasks in elderly people with and without a history of falls', Iranian Journal of Ageing, 5(18), pp.14. magiran.com/p851517
عباس بیاتلو؛ مهیار صلواتی؛ بهنام اخباری. "مقایسه اختصاص توجه در راه رفتن و انجام تکلیف ثانویه شناختی / حرکتی در سالمندان با / بدون سابقه زمین خوردن". فصلنامه سالمند، 5 ،18 ، 1388، 14. magiran.com/p851517
Bayatloo A. (Msc); Salavati M. (Phd); Akhbari B. "The ability to selectively allocateattentional demands on walking during secondary cognitive and motor tasks in elderly people with and without a history of falls", Iranian Journal of Ageing, 5, 18, 2010, 14. magiran.com/p851517
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال