ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد اسحاق افکاری، مهناز صلحی، حبیبه متین، فاطمه حسینی، مرتضی منصوریان، (1388). تاثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل پرسید بر ارتقا کیفیت زندگی سالمندان، فصلنامه سالمند، 5(18)، 37. magiran.com/p851520
Afkari Me(Phd), Solhi M(Phd), Matin H(Msc), Hoseini F(Msc), Mansoorian M, (2010). The efficiency of educational intervention based on PRECEDE educational method in the promotion of life quality of the aged under the coverage of Tehran Cultural House of Aged People 2009, Iranian Journal of Ageing, 5(18), 37. magiran.com/p851520
محمد اسحاق افکاری، مهناز صلحی، حبیبه متین، فاطمه حسینی، مرتضی منصوریان، تاثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل پرسید بر ارتقا کیفیت زندگی سالمندان. فصلنامه سالمند، 1388؛ 5(18): 37. magiran.com/p851520
Afkari Me(Phd), Solhi M(Phd), Matin H(Msc), Hoseini F(Msc), Mansoorian M, The efficiency of educational intervention based on PRECEDE educational method in the promotion of life quality of the aged under the coverage of Tehran Cultural House of Aged People 2009, Iranian Journal of Ageing, 2010; 5(18): 37. magiran.com/p851520
محمد اسحاق افکاری، مهناز صلحی، حبیبه متین، فاطمه حسینی، مرتضی منصوریان، "تاثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل پرسید بر ارتقا کیفیت زندگی سالمندان"، فصلنامه سالمند 5، شماره 18 (1388): 37. magiran.com/p851520
Afkari Me(Phd), Solhi M(Phd), Matin H(Msc), Hoseini F(Msc), Mansoorian M, "The efficiency of educational intervention based on PRECEDE educational method in the promotion of life quality of the aged under the coverage of Tehran Cultural House of Aged People 2009", Iranian Journal of Ageing 5, no.18 (2010): 37. magiran.com/p851520
محمد اسحاق افکاری، مهناز صلحی، حبیبه متین، فاطمه حسینی، مرتضی منصوریان، (1388). 'تاثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل پرسید بر ارتقا کیفیت زندگی سالمندان'، فصلنامه سالمند، 5(18)، صص.37. magiran.com/p851520
Afkari Me(Phd), Solhi M(Phd), Matin H(Msc), Hoseini F(Msc), Mansoorian M, (2010). 'The efficiency of educational intervention based on PRECEDE educational method in the promotion of life quality of the aged under the coverage of Tehran Cultural House of Aged People 2009', Iranian Journal of Ageing, 5(18), pp.37. magiran.com/p851520
محمد اسحاق افکاری؛ مهناز صلحی؛ حبیبه متین؛ فاطمه حسینی؛ مرتضی منصوریان. "تاثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل پرسید بر ارتقا کیفیت زندگی سالمندان". فصلنامه سالمند، 5 ،18 ، 1388، 37. magiran.com/p851520
Afkari Me(Phd); Solhi M(Phd); Matin H(Msc); Hoseini F(Msc); Mansoorian M. "The efficiency of educational intervention based on PRECEDE educational method in the promotion of life quality of the aged under the coverage of Tehran Cultural House of Aged People 2009", Iranian Journal of Ageing, 5, 18, 2010, 37. magiran.com/p851520
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال