ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سپیده جنتی، مهدی سهرابی، سیدرضا عطارزاده حسینی، (1388). تاثیر تمرینات منتخب هاتا یوگا بر تعادل زنان سالمند، فصلنامه سالمند، 5(18)، 46. magiran.com/p851521
Jannati S. (Msc), Sohrabi M. (Phd), Attarzadeh Hoseini R, (2010). The effect of selective Hata yoga training on balance of elderly women, Iranian Journal of Ageing, 5(18), 46. magiran.com/p851521
سپیده جنتی، مهدی سهرابی، سیدرضا عطارزاده حسینی، تاثیر تمرینات منتخب هاتا یوگا بر تعادل زنان سالمند. فصلنامه سالمند، 1388؛ 5(18): 46. magiran.com/p851521
Jannati S. (Msc), Sohrabi M. (Phd), Attarzadeh Hoseini R, The effect of selective Hata yoga training on balance of elderly women, Iranian Journal of Ageing, 2010; 5(18): 46. magiran.com/p851521
سپیده جنتی، مهدی سهرابی، سیدرضا عطارزاده حسینی، "تاثیر تمرینات منتخب هاتا یوگا بر تعادل زنان سالمند"، فصلنامه سالمند 5، شماره 18 (1388): 46. magiran.com/p851521
Jannati S. (Msc), Sohrabi M. (Phd), Attarzadeh Hoseini R, "The effect of selective Hata yoga training on balance of elderly women", Iranian Journal of Ageing 5, no.18 (2010): 46. magiran.com/p851521
سپیده جنتی، مهدی سهرابی، سیدرضا عطارزاده حسینی، (1388). 'تاثیر تمرینات منتخب هاتا یوگا بر تعادل زنان سالمند'، فصلنامه سالمند، 5(18)، صص.46. magiran.com/p851521
Jannati S. (Msc), Sohrabi M. (Phd), Attarzadeh Hoseini R, (2010). 'The effect of selective Hata yoga training on balance of elderly women', Iranian Journal of Ageing, 5(18), pp.46. magiran.com/p851521
سپیده جنتی؛ مهدی سهرابی؛ سیدرضا عطارزاده حسینی. "تاثیر تمرینات منتخب هاتا یوگا بر تعادل زنان سالمند". فصلنامه سالمند، 5 ،18 ، 1388، 46. magiran.com/p851521
Jannati S. (Msc); Sohrabi M. (Phd); Attarzadeh Hoseini R. "The effect of selective Hata yoga training on balance of elderly women", Iranian Journal of Ageing, 5, 18, 2010, 46. magiran.com/p851521
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال