ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده فهیمه میرسید، عبدالحسین شیروی، میترا حیدری نصرآبادی، (1390). بررسی اثر تزریق درون صفاقی عصاره الکی دانه گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare) بر وزن اپیدیدیم و دفران و میزان ذخیره اسپرم در اپیدیدیم (ESR) در موش رت نر نژاد ویستار، نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی، 6(2)، 169. magiran.com/p853514
Mirseyyed, S. F., Shiravia., Heydari Nasrabady, M, (2011). The effect of intra peritoneal injection of foeniculum vulgare seed alcoholic extract on Epididyms and deferens and Epidiymal Sperm Rasevr in male wistar rate, Journal of Veterinary Microbiology, 6(2), 169. magiran.com/p853514
سیده فهیمه میرسید، عبدالحسین شیروی، میترا حیدری نصرآبادی، بررسی اثر تزریق درون صفاقی عصاره الکی دانه گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare) بر وزن اپیدیدیم و دفران و میزان ذخیره اسپرم در اپیدیدیم (ESR) در موش رت نر نژاد ویستار. نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی، 1390؛ 6(2): 169. magiran.com/p853514
Mirseyyed, S. F., Shiravia., Heydari Nasrabady, M, The effect of intra peritoneal injection of foeniculum vulgare seed alcoholic extract on Epididyms and deferens and Epidiymal Sperm Rasevr in male wistar rate, Journal of Veterinary Microbiology, 2011; 6(2): 169. magiran.com/p853514
سیده فهیمه میرسید، عبدالحسین شیروی، میترا حیدری نصرآبادی، "بررسی اثر تزریق درون صفاقی عصاره الکی دانه گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare) بر وزن اپیدیدیم و دفران و میزان ذخیره اسپرم در اپیدیدیم (ESR) در موش رت نر نژاد ویستار"، نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی 6، شماره 2 (1390): 169. magiran.com/p853514
Mirseyyed, S. F., Shiravia., Heydari Nasrabady, M, "The effect of intra peritoneal injection of foeniculum vulgare seed alcoholic extract on Epididyms and deferens and Epidiymal Sperm Rasevr in male wistar rate", Journal of Veterinary Microbiology 6, no.2 (2011): 169. magiran.com/p853514
سیده فهیمه میرسید، عبدالحسین شیروی، میترا حیدری نصرآبادی، (1390). 'بررسی اثر تزریق درون صفاقی عصاره الکی دانه گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare) بر وزن اپیدیدیم و دفران و میزان ذخیره اسپرم در اپیدیدیم (ESR) در موش رت نر نژاد ویستار'، نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی، 6(2)، صص.169. magiran.com/p853514
Mirseyyed, S. F., Shiravia., Heydari Nasrabady, M, (2011). 'The effect of intra peritoneal injection of foeniculum vulgare seed alcoholic extract on Epididyms and deferens and Epidiymal Sperm Rasevr in male wistar rate', Journal of Veterinary Microbiology, 6(2), pp.169. magiran.com/p853514
سیده فهیمه میرسید؛ عبدالحسین شیروی؛ میترا حیدری نصرآبادی. "بررسی اثر تزریق درون صفاقی عصاره الکی دانه گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare) بر وزن اپیدیدیم و دفران و میزان ذخیره اسپرم در اپیدیدیم (ESR) در موش رت نر نژاد ویستار". نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی، 6 ،2 ، 1390، 169. magiran.com/p853514
Mirseyyed; S. F.; Shiravia.; Heydari Nasrabady; M. "The effect of intra peritoneal injection of foeniculum vulgare seed alcoholic extract on Epididyms and deferens and Epidiymal Sperm Rasevr in male wistar rate", Journal of Veterinary Microbiology, 6, 2, 2011, 169. magiran.com/p853514
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال