ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهران علی الحسابی، مهندس سلمان مرادی، (1389). تبیین مفهوم توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی و معیارهای تعیین مراکز آن، فصلنامه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی، 2(41)، 111. magiran.com/p853687
Mehran Alalhesabi, Salman Moradi, (2010). On transit-oriented development (TOD) and the criteria for determining TOD centers: The Case of Shiraz metro line I, HOnar - ha - ye - ziba Memari - va - shahrsazi, 2(41), 111. magiran.com/p853687
مهران علی الحسابی، مهندس سلمان مرادی، تبیین مفهوم توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی و معیارهای تعیین مراکز آن. فصلنامه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی، 1389؛ 2(41): 111. magiran.com/p853687
Mehran Alalhesabi, Salman Moradi, On transit-oriented development (TOD) and the criteria for determining TOD centers: The Case of Shiraz metro line I, HOnar - ha - ye - ziba Memari - va - shahrsazi, 2010; 2(41): 111. magiran.com/p853687
مهران علی الحسابی، مهندس سلمان مرادی، "تبیین مفهوم توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی و معیارهای تعیین مراکز آن"، فصلنامه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی 2، شماره 41 (1389): 111. magiran.com/p853687
Mehran Alalhesabi, Salman Moradi, "On transit-oriented development (TOD) and the criteria for determining TOD centers: The Case of Shiraz metro line I", HOnar - ha - ye - ziba Memari - va - shahrsazi 2, no.41 (2010): 111. magiran.com/p853687
مهران علی الحسابی، مهندس سلمان مرادی، (1389). 'تبیین مفهوم توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی و معیارهای تعیین مراکز آن'، فصلنامه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی، 2(41)، صص.111. magiran.com/p853687
Mehran Alalhesabi, Salman Moradi, (2010). 'On transit-oriented development (TOD) and the criteria for determining TOD centers: The Case of Shiraz metro line I', HOnar - ha - ye - ziba Memari - va - shahrsazi, 2(41), pp.111. magiran.com/p853687
مهران علی الحسابی؛ مهندس سلمان مرادی. "تبیین مفهوم توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی و معیارهای تعیین مراکز آن". فصلنامه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی، 2 ،41 ، 1389، 111. magiran.com/p853687
Mehran Alalhesabi; Salman Moradi. "On transit-oriented development (TOD) and the criteria for determining TOD centers: The Case of Shiraz metro line I", HOnar - ha - ye - ziba Memari - va - shahrsazi, 2, 41, 2010, 111. magiran.com/p853687
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال