ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عفت برقی، حسین پاکدامن، هادی محمدی، (1388). اثرات رفلکس pinna و کشش دینامیکی بر روی تخلیه spikesاعصاب دوک عضلانی ناحیه دم موش صحرایی، فصلنامه علوم مغز و اعصاب، 8(28)، 588. magiran.com/p855065
Effat Barghi, Hosein Pakdaman, Hadi Mohammadi, (2010). Effects of Single Pinna Reflex and Dynamic Stretch on Spike, Current Journal of Neurology, 8(28), 588. magiran.com/p855065
عفت برقی، حسین پاکدامن، هادی محمدی، اثرات رفلکس pinna و کشش دینامیکی بر روی تخلیه spikesاعصاب دوک عضلانی ناحیه دم موش صحرایی. فصلنامه علوم مغز و اعصاب، 1388؛ 8(28): 588. magiran.com/p855065
Effat Barghi, Hosein Pakdaman, Hadi Mohammadi, Effects of Single Pinna Reflex and Dynamic Stretch on Spike, Current Journal of Neurology, 2010; 8(28): 588. magiran.com/p855065
عفت برقی، حسین پاکدامن، هادی محمدی، "اثرات رفلکس pinna و کشش دینامیکی بر روی تخلیه spikesاعصاب دوک عضلانی ناحیه دم موش صحرایی"، فصلنامه علوم مغز و اعصاب 8، شماره 28 (1388): 588. magiran.com/p855065
Effat Barghi, Hosein Pakdaman, Hadi Mohammadi, "Effects of Single Pinna Reflex and Dynamic Stretch on Spike", Current Journal of Neurology 8, no.28 (2010): 588. magiran.com/p855065
عفت برقی، حسین پاکدامن، هادی محمدی، (1388). 'اثرات رفلکس pinna و کشش دینامیکی بر روی تخلیه spikesاعصاب دوک عضلانی ناحیه دم موش صحرایی'، فصلنامه علوم مغز و اعصاب، 8(28)، صص.588. magiran.com/p855065
Effat Barghi, Hosein Pakdaman, Hadi Mohammadi, (2010). 'Effects of Single Pinna Reflex and Dynamic Stretch on Spike', Current Journal of Neurology, 8(28), pp.588. magiran.com/p855065
عفت برقی؛ حسین پاکدامن؛ هادی محمدی. "اثرات رفلکس pinna و کشش دینامیکی بر روی تخلیه spikesاعصاب دوک عضلانی ناحیه دم موش صحرایی". فصلنامه علوم مغز و اعصاب، 8 ،28 ، 1388، 588. magiran.com/p855065
Effat Barghi; Hosein Pakdaman; Hadi Mohammadi. "Effects of Single Pinna Reflex and Dynamic Stretch on Spike", Current Journal of Neurology, 8, 28, 2010, 588. magiran.com/p855065
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال