ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرتضی سعیدی، محمدمهدی اعتمادی، حمیدرضا ریاسی، کاویان قندهاری، علی شعیبی، امیررضا برومند، محسن فروغی پور، (1388). میزان بروز مولتیپل اسکلروزیس و عفونت با ویروس لنفوسیت تیموس انسانی در قلمرو خراسان، فصلنامه علوم مغز و اعصاب، 8(28)، 597. magiran.com/p855066
Morteza Saeeidi, Mohammad Mehdi Etemadi, Hamidreza Riasi, Kavian Ghandehari, Ali Shoeibi, Amir Reza Boroumand, Mohsen Foroughipour, (2010). Prevalence of Multiple Sclerosis and Human Thymus lymphocyte Virus-I infection in Khorasan Territory, Current Journal of Neurology, 8(28), 597. magiran.com/p855066
مرتضی سعیدی، محمدمهدی اعتمادی، حمیدرضا ریاسی، کاویان قندهاری، علی شعیبی، امیررضا برومند، محسن فروغی پور، میزان بروز مولتیپل اسکلروزیس و عفونت با ویروس لنفوسیت تیموس انسانی در قلمرو خراسان. فصلنامه علوم مغز و اعصاب، 1388؛ 8(28): 597. magiran.com/p855066
Morteza Saeeidi, Mohammad Mehdi Etemadi, Hamidreza Riasi, Kavian Ghandehari, Ali Shoeibi, Amir Reza Boroumand, Mohsen Foroughipour, Prevalence of Multiple Sclerosis and Human Thymus lymphocyte Virus-I infection in Khorasan Territory, Current Journal of Neurology, 2010; 8(28): 597. magiran.com/p855066
مرتضی سعیدی، محمدمهدی اعتمادی، حمیدرضا ریاسی، کاویان قندهاری، علی شعیبی، امیررضا برومند، محسن فروغی پور، "میزان بروز مولتیپل اسکلروزیس و عفونت با ویروس لنفوسیت تیموس انسانی در قلمرو خراسان"، فصلنامه علوم مغز و اعصاب 8، شماره 28 (1388): 597. magiran.com/p855066
Morteza Saeeidi, Mohammad Mehdi Etemadi, Hamidreza Riasi, Kavian Ghandehari, Ali Shoeibi, Amir Reza Boroumand, Mohsen Foroughipour, "Prevalence of Multiple Sclerosis and Human Thymus lymphocyte Virus-I infection in Khorasan Territory", Current Journal of Neurology 8, no.28 (2010): 597. magiran.com/p855066
مرتضی سعیدی، محمدمهدی اعتمادی، حمیدرضا ریاسی، کاویان قندهاری، علی شعیبی، امیررضا برومند، محسن فروغی پور، (1388). 'میزان بروز مولتیپل اسکلروزیس و عفونت با ویروس لنفوسیت تیموس انسانی در قلمرو خراسان'، فصلنامه علوم مغز و اعصاب، 8(28)، صص.597. magiran.com/p855066
Morteza Saeeidi, Mohammad Mehdi Etemadi, Hamidreza Riasi, Kavian Ghandehari, Ali Shoeibi, Amir Reza Boroumand, Mohsen Foroughipour, (2010). 'Prevalence of Multiple Sclerosis and Human Thymus lymphocyte Virus-I infection in Khorasan Territory', Current Journal of Neurology, 8(28), pp.597. magiran.com/p855066
مرتضی سعیدی؛ محمدمهدی اعتمادی؛ حمیدرضا ریاسی؛ کاویان قندهاری؛ علی شعیبی؛ امیررضا برومند؛ محسن فروغی پور. "میزان بروز مولتیپل اسکلروزیس و عفونت با ویروس لنفوسیت تیموس انسانی در قلمرو خراسان". فصلنامه علوم مغز و اعصاب، 8 ،28 ، 1388، 597. magiran.com/p855066
Morteza Saeeidi; Mohammad Mehdi Etemadi; Hamidreza Riasi; Kavian Ghandehari; Ali Shoeibi; Amir Reza Boroumand; Mohsen Foroughipour. "Prevalence of Multiple Sclerosis and Human Thymus lymphocyte Virus-I infection in Khorasan Territory", Current Journal of Neurology, 8, 28, 2010, 597. magiran.com/p855066
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال