ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدعلی خلیل زاده، سیدمهران همام، سیدعابد حسینی، وحید نیازمند، (1388). ارزیابی کیفی و کمی فعالیت الکتریکی مغز در حالت استرس هیجانی، فصلنامه علوم مغز و اعصاب، 8(28)، 605. magiran.com/p855067
Mohammad Ali Khalilzadeh, Seyyed Mehran Homam, Seyyed Abed Hosseini, Vahid Niazmand, (2010). Qualitative and quantitative evaluation of brain activity in emotional stress, Current Journal of Neurology, 8(28), 605. magiran.com/p855067
محمدعلی خلیل زاده، سیدمهران همام، سیدعابد حسینی، وحید نیازمند، ارزیابی کیفی و کمی فعالیت الکتریکی مغز در حالت استرس هیجانی. فصلنامه علوم مغز و اعصاب، 1388؛ 8(28): 605. magiran.com/p855067
Mohammad Ali Khalilzadeh, Seyyed Mehran Homam, Seyyed Abed Hosseini, Vahid Niazmand, Qualitative and quantitative evaluation of brain activity in emotional stress, Current Journal of Neurology, 2010; 8(28): 605. magiran.com/p855067
محمدعلی خلیل زاده، سیدمهران همام، سیدعابد حسینی، وحید نیازمند، "ارزیابی کیفی و کمی فعالیت الکتریکی مغز در حالت استرس هیجانی"، فصلنامه علوم مغز و اعصاب 8، شماره 28 (1388): 605. magiran.com/p855067
Mohammad Ali Khalilzadeh, Seyyed Mehran Homam, Seyyed Abed Hosseini, Vahid Niazmand, "Qualitative and quantitative evaluation of brain activity in emotional stress", Current Journal of Neurology 8, no.28 (2010): 605. magiran.com/p855067
محمدعلی خلیل زاده، سیدمهران همام، سیدعابد حسینی، وحید نیازمند، (1388). 'ارزیابی کیفی و کمی فعالیت الکتریکی مغز در حالت استرس هیجانی'، فصلنامه علوم مغز و اعصاب، 8(28)، صص.605. magiran.com/p855067
Mohammad Ali Khalilzadeh, Seyyed Mehran Homam, Seyyed Abed Hosseini, Vahid Niazmand, (2010). 'Qualitative and quantitative evaluation of brain activity in emotional stress', Current Journal of Neurology, 8(28), pp.605. magiran.com/p855067
محمدعلی خلیل زاده؛ سیدمهران همام؛ سیدعابد حسینی؛ وحید نیازمند. "ارزیابی کیفی و کمی فعالیت الکتریکی مغز در حالت استرس هیجانی". فصلنامه علوم مغز و اعصاب، 8 ،28 ، 1388، 605. magiran.com/p855067
Mohammad Ali Khalilzadeh; Seyyed Mehran Homam; Seyyed Abed Hosseini; Vahid Niazmand. "Qualitative and quantitative evaluation of brain activity in emotional stress", Current Journal of Neurology, 8, 28, 2010, 605. magiran.com/p855067
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال