ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیرحسین لطیف، اکبر سلطان زاده، نینا اصغری فرد، جمشید لطفی، مجتبی صداقت سیاهکل، (1388). بررسی فراوانی اختلالات تکلم و عوامل مؤثر بر آن در بیماران ایرانی مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس، فصلنامه علوم مغز و اعصاب، 8(28)، 619. magiran.com/p855068
Amir Hossein Latif, Akbar Soltan Zadeh, Nina Asghari Fard, Jamshid Lotfi, Mojtaba Sedaghat Siahkal, (2010). The frequency of speech impairment and its influencing factors among Iranian patients with multiple sclerosis, Current Journal of Neurology, 8(28), 619. magiran.com/p855068
امیرحسین لطیف، اکبر سلطان زاده، نینا اصغری فرد، جمشید لطفی، مجتبی صداقت سیاهکل، بررسی فراوانی اختلالات تکلم و عوامل مؤثر بر آن در بیماران ایرانی مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس. فصلنامه علوم مغز و اعصاب، 1388؛ 8(28): 619. magiran.com/p855068
Amir Hossein Latif, Akbar Soltan Zadeh, Nina Asghari Fard, Jamshid Lotfi, Mojtaba Sedaghat Siahkal, The frequency of speech impairment and its influencing factors among Iranian patients with multiple sclerosis, Current Journal of Neurology, 2010; 8(28): 619. magiran.com/p855068
امیرحسین لطیف، اکبر سلطان زاده، نینا اصغری فرد، جمشید لطفی، مجتبی صداقت سیاهکل، "بررسی فراوانی اختلالات تکلم و عوامل مؤثر بر آن در بیماران ایرانی مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس"، فصلنامه علوم مغز و اعصاب 8، شماره 28 (1388): 619. magiran.com/p855068
Amir Hossein Latif, Akbar Soltan Zadeh, Nina Asghari Fard, Jamshid Lotfi, Mojtaba Sedaghat Siahkal, "The frequency of speech impairment and its influencing factors among Iranian patients with multiple sclerosis", Current Journal of Neurology 8, no.28 (2010): 619. magiran.com/p855068
امیرحسین لطیف، اکبر سلطان زاده، نینا اصغری فرد، جمشید لطفی، مجتبی صداقت سیاهکل، (1388). 'بررسی فراوانی اختلالات تکلم و عوامل مؤثر بر آن در بیماران ایرانی مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس'، فصلنامه علوم مغز و اعصاب، 8(28)، صص.619. magiran.com/p855068
Amir Hossein Latif, Akbar Soltan Zadeh, Nina Asghari Fard, Jamshid Lotfi, Mojtaba Sedaghat Siahkal, (2010). 'The frequency of speech impairment and its influencing factors among Iranian patients with multiple sclerosis', Current Journal of Neurology, 8(28), pp.619. magiran.com/p855068
امیرحسین لطیف؛ اکبر سلطان زاده؛ نینا اصغری فرد؛ جمشید لطفی؛ مجتبی صداقت سیاهکل. "بررسی فراوانی اختلالات تکلم و عوامل مؤثر بر آن در بیماران ایرانی مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس". فصلنامه علوم مغز و اعصاب، 8 ،28 ، 1388، 619. magiran.com/p855068
Amir Hossein Latif; Akbar Soltan Zadeh; Nina Asghari Fard; Jamshid Lotfi; Mojtaba Sedaghat Siahkal. "The frequency of speech impairment and its influencing factors among Iranian patients with multiple sclerosis", Current Journal of Neurology, 8, 28, 2010, 619. magiran.com/p855068
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال