ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کاویان قندهاری، کریم نیکخواه، امیررضا برومند، سیدجواد حسینی نژاد، سیاوش درخشان، علی ملت اردکانی، قاسم فتاح زاده، (1388). تاثیر درمان به هپارین وریدی بر بیماران سکته مغزی در حال پیشرفت و حملات گذرای ایسکمی مغزی افزایش یابنده، فصلنامه علوم مغز و اعصاب، 8(28)، 637. magiran.com/p855070
Kavian Ghandehari, Karim Nikkhah, Amirreza Boroumand, Seyyed Javad Hosseini Nezhad, Siavash Derakhshan, Ali Mllat Ardakani, Ghasem Fattah Zadeh, (2010). Influence of Intravenous Heparin Therapy in Patients with Progressive Stroke and Crescendo Transient Ischemic Attacks, Current Journal of Neurology, 8(28), 637. magiran.com/p855070
کاویان قندهاری، کریم نیکخواه، امیررضا برومند، سیدجواد حسینی نژاد، سیاوش درخشان، علی ملت اردکانی، قاسم فتاح زاده، تاثیر درمان به هپارین وریدی بر بیماران سکته مغزی در حال پیشرفت و حملات گذرای ایسکمی مغزی افزایش یابنده. فصلنامه علوم مغز و اعصاب، 1388؛ 8(28): 637. magiran.com/p855070
Kavian Ghandehari, Karim Nikkhah, Amirreza Boroumand, Seyyed Javad Hosseini Nezhad, Siavash Derakhshan, Ali Mllat Ardakani, Ghasem Fattah Zadeh, Influence of Intravenous Heparin Therapy in Patients with Progressive Stroke and Crescendo Transient Ischemic Attacks, Current Journal of Neurology, 2010; 8(28): 637. magiran.com/p855070
کاویان قندهاری، کریم نیکخواه، امیررضا برومند، سیدجواد حسینی نژاد، سیاوش درخشان، علی ملت اردکانی، قاسم فتاح زاده، "تاثیر درمان به هپارین وریدی بر بیماران سکته مغزی در حال پیشرفت و حملات گذرای ایسکمی مغزی افزایش یابنده"، فصلنامه علوم مغز و اعصاب 8، شماره 28 (1388): 637. magiran.com/p855070
Kavian Ghandehari, Karim Nikkhah, Amirreza Boroumand, Seyyed Javad Hosseini Nezhad, Siavash Derakhshan, Ali Mllat Ardakani, Ghasem Fattah Zadeh, "Influence of Intravenous Heparin Therapy in Patients with Progressive Stroke and Crescendo Transient Ischemic Attacks", Current Journal of Neurology 8, no.28 (2010): 637. magiran.com/p855070
کاویان قندهاری، کریم نیکخواه، امیررضا برومند، سیدجواد حسینی نژاد، سیاوش درخشان، علی ملت اردکانی، قاسم فتاح زاده، (1388). 'تاثیر درمان به هپارین وریدی بر بیماران سکته مغزی در حال پیشرفت و حملات گذرای ایسکمی مغزی افزایش یابنده'، فصلنامه علوم مغز و اعصاب، 8(28)، صص.637. magiran.com/p855070
Kavian Ghandehari, Karim Nikkhah, Amirreza Boroumand, Seyyed Javad Hosseini Nezhad, Siavash Derakhshan, Ali Mllat Ardakani, Ghasem Fattah Zadeh, (2010). 'Influence of Intravenous Heparin Therapy in Patients with Progressive Stroke and Crescendo Transient Ischemic Attacks', Current Journal of Neurology, 8(28), pp.637. magiran.com/p855070
کاویان قندهاری؛ کریم نیکخواه؛ امیررضا برومند؛ سیدجواد حسینی نژاد؛ سیاوش درخشان؛ علی ملت اردکانی؛ قاسم فتاح زاده. "تاثیر درمان به هپارین وریدی بر بیماران سکته مغزی در حال پیشرفت و حملات گذرای ایسکمی مغزی افزایش یابنده". فصلنامه علوم مغز و اعصاب، 8 ،28 ، 1388، 637. magiran.com/p855070
Kavian Ghandehari; Karim Nikkhah; Amirreza Boroumand; Seyyed Javad Hosseini Nezhad; Siavash Derakhshan; Ali Mllat Ardakani; Ghasem Fattah Zadeh. "Influence of Intravenous Heparin Therapy in Patients with Progressive Stroke and Crescendo Transient Ischemic Attacks", Current Journal of Neurology, 8, 28, 2010, 637. magiran.com/p855070
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال