ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
تقی ناصرپور فریور، پوران جوهری، حمیدرضا کوهپایه، محمد هاشمی شهری، محمد نادری، بتول شریفی مود، (1388). کاربرد PCR و تست اندازه گیری سطح آدنوزین دآمیناز مایع نخاع در تشخیص منن~~ژیت سلی، فصلنامه علوم مغز و اعصاب، 8(28)، 651. magiran.com/p855072
Taghi Naser Pour Farivar, Pouran Johari, Hamid Reza Kouhpaye, Mohammad Hashemi Shahri, Mohammad Naderi, Batoul Sharifi Moud, (2010). Application of PCR and Adenosine deaminase assay test for the diagnosis of tuberculous meningitis infection, Current Journal of Neurology, 8(28), 651. magiran.com/p855072
تقی ناصرپور فریور، پوران جوهری، حمیدرضا کوهپایه، محمد هاشمی شهری، محمد نادری، بتول شریفی مود، کاربرد PCR و تست اندازه گیری سطح آدنوزین دآمیناز مایع نخاع در تشخیص منن~~ژیت سلی. فصلنامه علوم مغز و اعصاب، 1388؛ 8(28): 651. magiran.com/p855072
Taghi Naser Pour Farivar, Pouran Johari, Hamid Reza Kouhpaye, Mohammad Hashemi Shahri, Mohammad Naderi, Batoul Sharifi Moud, Application of PCR and Adenosine deaminase assay test for the diagnosis of tuberculous meningitis infection, Current Journal of Neurology, 2010; 8(28): 651. magiran.com/p855072
تقی ناصرپور فریور، پوران جوهری، حمیدرضا کوهپایه، محمد هاشمی شهری، محمد نادری، بتول شریفی مود، "کاربرد PCR و تست اندازه گیری سطح آدنوزین دآمیناز مایع نخاع در تشخیص منن~~ژیت سلی"، فصلنامه علوم مغز و اعصاب 8، شماره 28 (1388): 651. magiran.com/p855072
Taghi Naser Pour Farivar, Pouran Johari, Hamid Reza Kouhpaye, Mohammad Hashemi Shahri, Mohammad Naderi, Batoul Sharifi Moud, "Application of PCR and Adenosine deaminase assay test for the diagnosis of tuberculous meningitis infection", Current Journal of Neurology 8, no.28 (2010): 651. magiran.com/p855072
تقی ناصرپور فریور، پوران جوهری، حمیدرضا کوهپایه، محمد هاشمی شهری، محمد نادری، بتول شریفی مود، (1388). 'کاربرد PCR و تست اندازه گیری سطح آدنوزین دآمیناز مایع نخاع در تشخیص منن~~ژیت سلی'، فصلنامه علوم مغز و اعصاب، 8(28)، صص.651. magiran.com/p855072
Taghi Naser Pour Farivar, Pouran Johari, Hamid Reza Kouhpaye, Mohammad Hashemi Shahri, Mohammad Naderi, Batoul Sharifi Moud, (2010). 'Application of PCR and Adenosine deaminase assay test for the diagnosis of tuberculous meningitis infection', Current Journal of Neurology, 8(28), pp.651. magiran.com/p855072
تقی ناصرپور فریور؛ پوران جوهری؛ حمیدرضا کوهپایه؛ محمد هاشمی شهری؛ محمد نادری؛ بتول شریفی مود. "کاربرد PCR و تست اندازه گیری سطح آدنوزین دآمیناز مایع نخاع در تشخیص منن~~ژیت سلی". فصلنامه علوم مغز و اعصاب، 8 ،28 ، 1388، 651. magiran.com/p855072
Taghi Naser Pour Farivar; Pouran Johari; Hamid Reza Kouhpaye; Mohammad Hashemi Shahri; Mohammad Naderi; Batoul Sharifi Moud. "Application of PCR and Adenosine deaminase assay test for the diagnosis of tuberculous meningitis infection", Current Journal of Neurology, 8, 28, 2010, 651. magiran.com/p855072
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال