ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن اسماعیلی، هادی طحان نظیف، (1390). تحلیل ماهیت نهاد سیاست های کلی نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشنامه حقوق اسلامی، 9(28)، 87. magiran.com/p855117
Muhsin Ismaili, Hadi Tahan Nazif, (2011). Analysis of the Nature of the Institution of the General Policies of the Islamic System in the Cionstitutional Law of the Islamic Republic of Iran, , 9(28), 87. magiran.com/p855117
محسن اسماعیلی، هادی طحان نظیف، تحلیل ماهیت نهاد سیاست های کلی نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. پژوهشنامه حقوق اسلامی، 1390؛ 9(28): 87. magiran.com/p855117
Muhsin Ismaili, Hadi Tahan Nazif, Analysis of the Nature of the Institution of the General Policies of the Islamic System in the Cionstitutional Law of the Islamic Republic of Iran, , 2011; 9(28): 87. magiran.com/p855117
محسن اسماعیلی، هادی طحان نظیف، "تحلیل ماهیت نهاد سیاست های کلی نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران"، پژوهشنامه حقوق اسلامی 9، شماره 28 (1390): 87. magiran.com/p855117
Muhsin Ismaili, Hadi Tahan Nazif, "Analysis of the Nature of the Institution of the General Policies of the Islamic System in the Cionstitutional Law of the Islamic Republic of Iran", 9, no.28 (2011): 87. magiran.com/p855117
محسن اسماعیلی، هادی طحان نظیف، (1390). 'تحلیل ماهیت نهاد سیاست های کلی نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران'، پژوهشنامه حقوق اسلامی، 9(28)، صص.87. magiran.com/p855117
Muhsin Ismaili, Hadi Tahan Nazif, (2011). 'Analysis of the Nature of the Institution of the General Policies of the Islamic System in the Cionstitutional Law of the Islamic Republic of Iran', , 9(28), pp.87. magiran.com/p855117
محسن اسماعیلی؛ هادی طحان نظیف. "تحلیل ماهیت نهاد سیاست های کلی نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران". پژوهشنامه حقوق اسلامی، 9 ،28 ، 1390، 87. magiran.com/p855117
Muhsin Ismaili; Hadi Tahan Nazif. "Analysis of the Nature of the Institution of the General Policies of the Islamic System in the Cionstitutional Law of the Islamic Republic of Iran", , 9, 28, 2011, 87. magiran.com/p855117
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال