ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی عباس حیاتی، (1390). مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران(مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه)، پژوهشنامه حقوق اسلامی، 9(28)، 245. magiran.com/p855124
Ali Abbas Hayati, Hamid Hadi, (2011). Foundations of the Action for Ejection in case of Forcible Possession in Iranian Law(a comparative study of Shiite jurisprudence and French Law), , 9(28), 245. magiran.com/p855124
علی عباس حیاتی، مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران(مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه). پژوهشنامه حقوق اسلامی، 1390؛ 9(28): 245. magiran.com/p855124
Ali Abbas Hayati, Hamid Hadi, Foundations of the Action for Ejection in case of Forcible Possession in Iranian Law(a comparative study of Shiite jurisprudence and French Law), , 2011; 9(28): 245. magiran.com/p855124
علی عباس حیاتی، "مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران(مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه)"، پژوهشنامه حقوق اسلامی 9، شماره 28 (1390): 245. magiran.com/p855124
Ali Abbas Hayati, Hamid Hadi, "Foundations of the Action for Ejection in case of Forcible Possession in Iranian Law(a comparative study of Shiite jurisprudence and French Law)", 9, no.28 (2011): 245. magiran.com/p855124
علی عباس حیاتی، (1390). 'مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران(مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه)'، پژوهشنامه حقوق اسلامی، 9(28)، صص.245. magiran.com/p855124
Ali Abbas Hayati, Hamid Hadi, (2011). 'Foundations of the Action for Ejection in case of Forcible Possession in Iranian Law(a comparative study of Shiite jurisprudence and French Law)', , 9(28), pp.245. magiran.com/p855124
علی عباس حیاتی. "مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران(مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه)". پژوهشنامه حقوق اسلامی، 9 ،28 ، 1390، 245. magiran.com/p855124
Ali Abbas Hayati; Hamid Hadi. "Foundations of the Action for Ejection in case of Forcible Possession in Iranian Law(a comparative study of Shiite jurisprudence and French Law)", , 9, 28, 2011, 245. magiran.com/p855124
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال