ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن عباسی حسین آبادی، محمد جواد ولی زاده، (1390). تاثیر عملکرد عرف در حکم فقهی نظریه «جبران کاهش ارزش پول»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، 9(28)، 273. magiran.com/p855129
Hasan Abbasi Hosein Abadi, Muhammadjavad Valizadeh, (2011). The Influence of the Role of Prevailing Custom in theJurisprudential Ruling of the Theory of Compensation of the Depreciation of Money, , 9(28), 273. magiran.com/p855129
حسن عباسی حسین آبادی، محمد جواد ولی زاده، تاثیر عملکرد عرف در حکم فقهی نظریه «جبران کاهش ارزش پول». پژوهشنامه حقوق اسلامی، 1390؛ 9(28): 273. magiran.com/p855129
Hasan Abbasi Hosein Abadi, Muhammadjavad Valizadeh, The Influence of the Role of Prevailing Custom in theJurisprudential Ruling of the Theory of Compensation of the Depreciation of Money, , 2011; 9(28): 273. magiran.com/p855129
حسن عباسی حسین آبادی، محمد جواد ولی زاده، "تاثیر عملکرد عرف در حکم فقهی نظریه «جبران کاهش ارزش پول»"، پژوهشنامه حقوق اسلامی 9، شماره 28 (1390): 273. magiran.com/p855129
Hasan Abbasi Hosein Abadi, Muhammadjavad Valizadeh, "The Influence of the Role of Prevailing Custom in theJurisprudential Ruling of the Theory of Compensation of the Depreciation of Money", 9, no.28 (2011): 273. magiran.com/p855129
حسن عباسی حسین آبادی، محمد جواد ولی زاده، (1390). 'تاثیر عملکرد عرف در حکم فقهی نظریه «جبران کاهش ارزش پول»'، پژوهشنامه حقوق اسلامی، 9(28)، صص.273. magiran.com/p855129
Hasan Abbasi Hosein Abadi, Muhammadjavad Valizadeh, (2011). 'The Influence of the Role of Prevailing Custom in theJurisprudential Ruling of the Theory of Compensation of the Depreciation of Money', , 9(28), pp.273. magiran.com/p855129
حسن عباسی حسین آبادی؛ محمد جواد ولی زاده. "تاثیر عملکرد عرف در حکم فقهی نظریه «جبران کاهش ارزش پول»". پژوهشنامه حقوق اسلامی، 9 ،28 ، 1390، 273. magiran.com/p855129
Hasan Abbasi Hosein Abadi; Muhammadjavad Valizadeh. "The Influence of the Role of Prevailing Custom in theJurisprudential Ruling of the Theory of Compensation of the Depreciation of Money", , 9, 28, 2011, 273. magiran.com/p855129
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال