ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی عطارزاده، سیدجمشید موسوی، احمد طاهر شمسی، (1389). تعیین ظرفیت بهینه ی مخزن سد با اعمال کنترل روی اعتمادپذیری تامین نیاز با استفاده از روش ترکیبی برنامه ریزی خطی - الگوریتم ژنتیکی، مجله مهندسی عمران شریف، 26(2)، 79-86. magiran.com/p856534
Syd Jmshyd Mousavi, (2011). Determine the optimal reservoir capacity with the reliability needs of control using genetic algorithms combined linear programming, Sharif Journal Civil Engineering, 26(2), 79-86. magiran.com/p856534
علی عطارزاده، سیدجمشید موسوی، احمد طاهر شمسی، تعیین ظرفیت بهینه ی مخزن سد با اعمال کنترل روی اعتمادپذیری تامین نیاز با استفاده از روش ترکیبی برنامه ریزی خطی - الگوریتم ژنتیکی. مجله مهندسی عمران شریف، 1389؛ 26(2): 79-86. magiran.com/p856534
Syd Jmshyd Mousavi, Determine the optimal reservoir capacity with the reliability needs of control using genetic algorithms combined linear programming, Sharif Journal Civil Engineering, 2011; 26(2): 79-86. magiran.com/p856534
علی عطارزاده، سیدجمشید موسوی، احمد طاهر شمسی، "تعیین ظرفیت بهینه ی مخزن سد با اعمال کنترل روی اعتمادپذیری تامین نیاز با استفاده از روش ترکیبی برنامه ریزی خطی - الگوریتم ژنتیکی"، مجله مهندسی عمران شریف 26، شماره 2 (1389): 79-86. magiran.com/p856534
Syd Jmshyd Mousavi, "Determine the optimal reservoir capacity with the reliability needs of control using genetic algorithms combined linear programming", Sharif Journal Civil Engineering 26, no.2 (2011): 79-86. magiran.com/p856534
علی عطارزاده، سیدجمشید موسوی، احمد طاهر شمسی، (1389). 'تعیین ظرفیت بهینه ی مخزن سد با اعمال کنترل روی اعتمادپذیری تامین نیاز با استفاده از روش ترکیبی برنامه ریزی خطی - الگوریتم ژنتیکی'، مجله مهندسی عمران شریف، 26(2)، صص.79-86. magiran.com/p856534
Syd Jmshyd Mousavi, (2011). 'Determine the optimal reservoir capacity with the reliability needs of control using genetic algorithms combined linear programming', Sharif Journal Civil Engineering, 26(2), pp.79-86. magiran.com/p856534
علی عطارزاده؛ سیدجمشید موسوی؛ احمد طاهر شمسی. "تعیین ظرفیت بهینه ی مخزن سد با اعمال کنترل روی اعتمادپذیری تامین نیاز با استفاده از روش ترکیبی برنامه ریزی خطی - الگوریتم ژنتیکی". مجله مهندسی عمران شریف، 26 ،2 ، 1389، 79-86. magiran.com/p856534
Syd Jmshyd Mousavi. "Determine the optimal reservoir capacity with the reliability needs of control using genetic algorithms combined linear programming", Sharif Journal Civil Engineering, 26, 2, 2011, 79-86. magiran.com/p856534
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال