ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آرش شریفی، مهدی علیاری شوره دلی، محمد تشنه لب، (1389). معرفی سیستم فازی شبه چند جمله ای تاکاگی - سوگنو - کانگ با کاربرد در شناسایی سیستم و کلاس بندی الگو، مجله کنترل، 4(3)، 15. magiran.com/p856878
Arash Sharifi, Mehdi Aliyari Shoorehdeli, Mohammad Teshnehlab, (2011). Semi-polynomial Takagi-Sugeno-Kang Type Fuzzy System for System Identification and Pattern Classification, Journal of Control, 4(3), 15. magiran.com/p856878
آرش شریفی، مهدی علیاری شوره دلی، محمد تشنه لب، معرفی سیستم فازی شبه چند جمله ای تاکاگی - سوگنو - کانگ با کاربرد در شناسایی سیستم و کلاس بندی الگو. مجله کنترل، 1389؛ 4(3): 15. magiran.com/p856878
Arash Sharifi, Mehdi Aliyari Shoorehdeli, Mohammad Teshnehlab, Semi-polynomial Takagi-Sugeno-Kang Type Fuzzy System for System Identification and Pattern Classification, Journal of Control, 2011; 4(3): 15. magiran.com/p856878
آرش شریفی، مهدی علیاری شوره دلی، محمد تشنه لب، "معرفی سیستم فازی شبه چند جمله ای تاکاگی - سوگنو - کانگ با کاربرد در شناسایی سیستم و کلاس بندی الگو"، مجله کنترل 4، شماره 3 (1389): 15. magiran.com/p856878
Arash Sharifi, Mehdi Aliyari Shoorehdeli, Mohammad Teshnehlab, "Semi-polynomial Takagi-Sugeno-Kang Type Fuzzy System for System Identification and Pattern Classification", Journal of Control 4, no.3 (2011): 15. magiran.com/p856878
آرش شریفی، مهدی علیاری شوره دلی، محمد تشنه لب، (1389). 'معرفی سیستم فازی شبه چند جمله ای تاکاگی - سوگنو - کانگ با کاربرد در شناسایی سیستم و کلاس بندی الگو'، مجله کنترل، 4(3)، صص.15. magiran.com/p856878
Arash Sharifi, Mehdi Aliyari Shoorehdeli, Mohammad Teshnehlab, (2011). 'Semi-polynomial Takagi-Sugeno-Kang Type Fuzzy System for System Identification and Pattern Classification', Journal of Control, 4(3), pp.15. magiran.com/p856878
آرش شریفی؛ مهدی علیاری شوره دلی؛ محمد تشنه لب. "معرفی سیستم فازی شبه چند جمله ای تاکاگی - سوگنو - کانگ با کاربرد در شناسایی سیستم و کلاس بندی الگو". مجله کنترل، 4 ،3 ، 1389، 15. magiran.com/p856878
Arash Sharifi; Mehdi Aliyari Shoorehdeli; Mohammad Teshnehlab. "Semi-polynomial Takagi-Sugeno-Kang Type Fuzzy System for System Identification and Pattern Classification", Journal of Control, 4, 3, 2011, 15. magiran.com/p856878
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال