ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دکتر ابوالحسن مبین، (1388). دیپلماسی ایران و لهستان در دوره سلطنت شاه سلیمان صفوی، پژوهش نامه تاریخ، 4(16)، 141. magiran.com/p859333
Abolhasan Mobayen, (2009). Diplomacy in Iran and Poland During the reign of Shah Suleiman Safavid, Scientific Journal of History Research, 4(16), 141. magiran.com/p859333
دکتر ابوالحسن مبین، دیپلماسی ایران و لهستان در دوره سلطنت شاه سلیمان صفوی. پژوهش نامه تاریخ، 1388؛ 4(16): 141. magiran.com/p859333
Abolhasan Mobayen, Diplomacy in Iran and Poland During the reign of Shah Suleiman Safavid, Scientific Journal of History Research, 2009; 4(16): 141. magiran.com/p859333
دکتر ابوالحسن مبین، "دیپلماسی ایران و لهستان در دوره سلطنت شاه سلیمان صفوی"، پژوهش نامه تاریخ 4، شماره 16 (1388): 141. magiran.com/p859333
Abolhasan Mobayen, "Diplomacy in Iran and Poland During the reign of Shah Suleiman Safavid", Scientific Journal of History Research 4, no.16 (2009): 141. magiran.com/p859333
دکتر ابوالحسن مبین، (1388). 'دیپلماسی ایران و لهستان در دوره سلطنت شاه سلیمان صفوی'، پژوهش نامه تاریخ، 4(16)، صص.141. magiran.com/p859333
Abolhasan Mobayen, (2009). 'Diplomacy in Iran and Poland During the reign of Shah Suleiman Safavid', Scientific Journal of History Research, 4(16), pp.141. magiran.com/p859333
دکتر ابوالحسن مبین. "دیپلماسی ایران و لهستان در دوره سلطنت شاه سلیمان صفوی". پژوهش نامه تاریخ، 4 ،16 ، 1388، 141. magiran.com/p859333
Abolhasan Mobayen. "Diplomacy in Iran and Poland During the reign of Shah Suleiman Safavid", Scientific Journal of History Research, 4, 16, 2009, 141. magiran.com/p859333
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال