ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دکتر امید سپهری راد، (1388). بررسی عوامل موثر در برقراری مناسبات دیپلماتیک بین ایلخانان و غرب، پژوهش نامه تاریخ، 4(16)، 37. magiran.com/p859336
Omid Sepehri Rad, (2009). A survey of the effective factors on establishment of diplomatic relations between the Ilkhans and West, Scientific Journal of History Research, 4(16), 37. magiran.com/p859336
دکتر امید سپهری راد، بررسی عوامل موثر در برقراری مناسبات دیپلماتیک بین ایلخانان و غرب. پژوهش نامه تاریخ، 1388؛ 4(16): 37. magiran.com/p859336
Omid Sepehri Rad, A survey of the effective factors on establishment of diplomatic relations between the Ilkhans and West, Scientific Journal of History Research, 2009; 4(16): 37. magiran.com/p859336
دکتر امید سپهری راد، "بررسی عوامل موثر در برقراری مناسبات دیپلماتیک بین ایلخانان و غرب"، پژوهش نامه تاریخ 4، شماره 16 (1388): 37. magiran.com/p859336
Omid Sepehri Rad, "A survey of the effective factors on establishment of diplomatic relations between the Ilkhans and West", Scientific Journal of History Research 4, no.16 (2009): 37. magiran.com/p859336
دکتر امید سپهری راد، (1388). 'بررسی عوامل موثر در برقراری مناسبات دیپلماتیک بین ایلخانان و غرب'، پژوهش نامه تاریخ، 4(16)، صص.37. magiran.com/p859336
Omid Sepehri Rad, (2009). 'A survey of the effective factors on establishment of diplomatic relations between the Ilkhans and West', Scientific Journal of History Research, 4(16), pp.37. magiran.com/p859336
دکتر امید سپهری راد. "بررسی عوامل موثر در برقراری مناسبات دیپلماتیک بین ایلخانان و غرب". پژوهش نامه تاریخ، 4 ،16 ، 1388، 37. magiran.com/p859336
Omid Sepehri Rad. "A survey of the effective factors on establishment of diplomatic relations between the Ilkhans and West", Scientific Journal of History Research, 4, 16, 2009, 37. magiran.com/p859336
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال