ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه فلاح، لطیف گچکار، عبداللهکریمی، محمدمهدی حسینی مقدم، حسین گودرزی، سمیه شرافت جهانی، پدرام پوراحمد، معصومه نویدی نیا، (1390). شناسایی قطعات اینتگرونی عامل مقاومتهای آنتی بیوتیکی در اتتروباکتریاسیهESBL جدا شده از نمونه های ادرار بیماران پیوندکلیه مبتلا به UTI در بیمارستان لبافی نژاد با روش PCR در سال 89-88HPLC، فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری، 16(52)، 1. magiran.com/p860247
Fallah F., Gachkar L., Karimi A., Hosini Moghadam Mm, Goudarzi H., Sharaft Jahani S., Pour Ahmad P., Navidi Nia M, (2011). Detection of Integrons in Antibiotic Resistant Bacteria (ESBL) from Urine Samples of Renal Transplant Recipients with UTI by PCR, Iranian Journal of Infectious Diseases, 16(52), 1. magiran.com/p860247
فاطمه فلاح، لطیف گچکار، عبداللهکریمی، محمدمهدی حسینی مقدم، حسین گودرزی، سمیه شرافت جهانی، پدرام پوراحمد، معصومه نویدی نیا، شناسایی قطعات اینتگرونی عامل مقاومتهای آنتی بیوتیکی در اتتروباکتریاسیهESBL جدا شده از نمونه های ادرار بیماران پیوندکلیه مبتلا به UTI در بیمارستان لبافی نژاد با روش PCR در سال 89-88HPLC. فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری، 1390؛ 16(52): 1. magiran.com/p860247
Fallah F., Gachkar L., Karimi A., Hosini Moghadam Mm, Goudarzi H., Sharaft Jahani S., Pour Ahmad P., Navidi Nia M, Detection of Integrons in Antibiotic Resistant Bacteria (ESBL) from Urine Samples of Renal Transplant Recipients with UTI by PCR, Iranian Journal of Infectious Diseases, 2011; 16(52): 1. magiran.com/p860247
فاطمه فلاح، لطیف گچکار، عبداللهکریمی، محمدمهدی حسینی مقدم، حسین گودرزی، سمیه شرافت جهانی، پدرام پوراحمد، معصومه نویدی نیا، "شناسایی قطعات اینتگرونی عامل مقاومتهای آنتی بیوتیکی در اتتروباکتریاسیهESBL جدا شده از نمونه های ادرار بیماران پیوندکلیه مبتلا به UTI در بیمارستان لبافی نژاد با روش PCR در سال 89-88HPLC"، فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری 16، شماره 52 (1390): 1. magiran.com/p860247
Fallah F., Gachkar L., Karimi A., Hosini Moghadam Mm, Goudarzi H., Sharaft Jahani S., Pour Ahmad P., Navidi Nia M, "Detection of Integrons in Antibiotic Resistant Bacteria (ESBL) from Urine Samples of Renal Transplant Recipients with UTI by PCR", Iranian Journal of Infectious Diseases 16, no.52 (2011): 1. magiran.com/p860247
فاطمه فلاح، لطیف گچکار، عبداللهکریمی، محمدمهدی حسینی مقدم، حسین گودرزی، سمیه شرافت جهانی، پدرام پوراحمد، معصومه نویدی نیا، (1390). 'شناسایی قطعات اینتگرونی عامل مقاومتهای آنتی بیوتیکی در اتتروباکتریاسیهESBL جدا شده از نمونه های ادرار بیماران پیوندکلیه مبتلا به UTI در بیمارستان لبافی نژاد با روش PCR در سال 89-88HPLC'، فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری، 16(52)، صص.1. magiran.com/p860247
Fallah F., Gachkar L., Karimi A., Hosini Moghadam Mm, Goudarzi H., Sharaft Jahani S., Pour Ahmad P., Navidi Nia M, (2011). 'Detection of Integrons in Antibiotic Resistant Bacteria (ESBL) from Urine Samples of Renal Transplant Recipients with UTI by PCR', Iranian Journal of Infectious Diseases, 16(52), pp.1. magiran.com/p860247
فاطمه فلاح؛ لطیف گچکار؛ عبداللهکریمی؛ محمدمهدی حسینی مقدم؛ حسین گودرزی؛ سمیه شرافت جهانی؛ پدرام پوراحمد؛ معصومه نویدی نیا. "شناسایی قطعات اینتگرونی عامل مقاومتهای آنتی بیوتیکی در اتتروباکتریاسیهESBL جدا شده از نمونه های ادرار بیماران پیوندکلیه مبتلا به UTI در بیمارستان لبافی نژاد با روش PCR در سال 89-88HPLC". فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری، 16 ،52 ، 1390، 1. magiran.com/p860247
Fallah F.; Gachkar L.; Karimi A.; Hosini Moghadam Mm; Goudarzi H.; Sharaft Jahani S.; Pour Ahmad P.; Navidi Nia M. "Detection of Integrons in Antibiotic Resistant Bacteria (ESBL) from Urine Samples of Renal Transplant Recipients with UTI by PCR", Iranian Journal of Infectious Diseases, 16, 52, 2011, 1. magiran.com/p860247
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال