ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاحیا عبدی عالی، سارا ژاپونی، عزیز ژاپونی، شهره فرشاد، (1390). فراوانی کلاس های اینتگرونی و مقاومت چندگانه دارویی در آسینتوباکترهای بیمارستانی، فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری، 16(52)، 15. magiran.com/p860249
Abdialya A., Japoni S., Japoni A., Farshad S, (2011). Integron and Multi-Drug Resistance in Acinetobacter, Iranian Journal of Infectious Diseases, 16(52), 15. magiran.com/p860249
فاحیا عبدی عالی، سارا ژاپونی، عزیز ژاپونی، شهره فرشاد، فراوانی کلاس های اینتگرونی و مقاومت چندگانه دارویی در آسینتوباکترهای بیمارستانی. فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری، 1390؛ 16(52): 15. magiran.com/p860249
Abdialya A., Japoni S., Japoni A., Farshad S, Integron and Multi-Drug Resistance in Acinetobacter, Iranian Journal of Infectious Diseases, 2011; 16(52): 15. magiran.com/p860249
فاحیا عبدی عالی، سارا ژاپونی، عزیز ژاپونی، شهره فرشاد، "فراوانی کلاس های اینتگرونی و مقاومت چندگانه دارویی در آسینتوباکترهای بیمارستانی"، فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری 16، شماره 52 (1390): 15. magiran.com/p860249
Abdialya A., Japoni S., Japoni A., Farshad S, "Integron and Multi-Drug Resistance in Acinetobacter", Iranian Journal of Infectious Diseases 16, no.52 (2011): 15. magiran.com/p860249
فاحیا عبدی عالی، سارا ژاپونی، عزیز ژاپونی، شهره فرشاد، (1390). 'فراوانی کلاس های اینتگرونی و مقاومت چندگانه دارویی در آسینتوباکترهای بیمارستانی'، فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری، 16(52)، صص.15. magiran.com/p860249
Abdialya A., Japoni S., Japoni A., Farshad S, (2011). 'Integron and Multi-Drug Resistance in Acinetobacter', Iranian Journal of Infectious Diseases, 16(52), pp.15. magiran.com/p860249
فاحیا عبدی عالی؛ سارا ژاپونی؛ عزیز ژاپونی؛ شهره فرشاد. "فراوانی کلاس های اینتگرونی و مقاومت چندگانه دارویی در آسینتوباکترهای بیمارستانی". فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری، 16 ،52 ، 1390، 15. magiran.com/p860249
Abdialya A.; Japoni S.; Japoni A.; Farshad S. "Integron and Multi-Drug Resistance in Acinetobacter", Iranian Journal of Infectious Diseases, 16, 52, 2011, 15. magiran.com/p860249
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال