ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد هیئت، مجتبی سعادتی، بابک براتی، شهرام نظریان، حسین هنری، مرضیه اقتدار دوست، فاطمه ملایی، (1390). کلونینگ و تعیین توالی ناحیه N- ترمینال ژن IpaD شیگلا دیسانتری بومی ایران و مقایسه آن با گونه های ثبت شده در پایگاه های داده ژنی، فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری، 16(52)، 25. magiran.com/p860251
Hiat M., Saadati M., Barati B., Nazariyan Sh, Honari H., Eghtedar Doust M., Molaei F, (2011). Cloning and Sequencing of N-Terminal Region of IpaD Gene in Shigella dysenteriae and Comparison with Recorded Spices in Genetic Data Bases, Iranian Journal of Infectious Diseases, 16(52), 25. magiran.com/p860251
محمد هیئت، مجتبی سعادتی، بابک براتی، شهرام نظریان، حسین هنری، مرضیه اقتدار دوست، فاطمه ملایی، کلونینگ و تعیین توالی ناحیه N- ترمینال ژن IpaD شیگلا دیسانتری بومی ایران و مقایسه آن با گونه های ثبت شده در پایگاه های داده ژنی. فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری، 1390؛ 16(52): 25. magiran.com/p860251
Hiat M., Saadati M., Barati B., Nazariyan Sh, Honari H., Eghtedar Doust M., Molaei F, Cloning and Sequencing of N-Terminal Region of IpaD Gene in Shigella dysenteriae and Comparison with Recorded Spices in Genetic Data Bases, Iranian Journal of Infectious Diseases, 2011; 16(52): 25. magiran.com/p860251
محمد هیئت، مجتبی سعادتی، بابک براتی، شهرام نظریان، حسین هنری، مرضیه اقتدار دوست، فاطمه ملایی، "کلونینگ و تعیین توالی ناحیه N- ترمینال ژن IpaD شیگلا دیسانتری بومی ایران و مقایسه آن با گونه های ثبت شده در پایگاه های داده ژنی"، فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری 16، شماره 52 (1390): 25. magiran.com/p860251
Hiat M., Saadati M., Barati B., Nazariyan Sh, Honari H., Eghtedar Doust M., Molaei F, "Cloning and Sequencing of N-Terminal Region of IpaD Gene in Shigella dysenteriae and Comparison with Recorded Spices in Genetic Data Bases", Iranian Journal of Infectious Diseases 16, no.52 (2011): 25. magiran.com/p860251
محمد هیئت، مجتبی سعادتی، بابک براتی، شهرام نظریان، حسین هنری، مرضیه اقتدار دوست، فاطمه ملایی، (1390). 'کلونینگ و تعیین توالی ناحیه N- ترمینال ژن IpaD شیگلا دیسانتری بومی ایران و مقایسه آن با گونه های ثبت شده در پایگاه های داده ژنی'، فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری، 16(52)، صص.25. magiran.com/p860251
Hiat M., Saadati M., Barati B., Nazariyan Sh, Honari H., Eghtedar Doust M., Molaei F, (2011). 'Cloning and Sequencing of N-Terminal Region of IpaD Gene in Shigella dysenteriae and Comparison with Recorded Spices in Genetic Data Bases', Iranian Journal of Infectious Diseases, 16(52), pp.25. magiran.com/p860251
محمد هیئت؛ مجتبی سعادتی؛ بابک براتی؛ شهرام نظریان؛ حسین هنری؛ مرضیه اقتدار دوست؛ فاطمه ملایی. "کلونینگ و تعیین توالی ناحیه N- ترمینال ژن IpaD شیگلا دیسانتری بومی ایران و مقایسه آن با گونه های ثبت شده در پایگاه های داده ژنی". فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری، 16 ،52 ، 1390، 25. magiran.com/p860251
Hiat M.; Saadati M.; Barati B.; Nazariyan Sh; Honari H.; Eghtedar Doust M.; Molaei F. "Cloning and Sequencing of N-Terminal Region of IpaD Gene in Shigella dysenteriae and Comparison with Recorded Spices in Genetic Data Bases", Iranian Journal of Infectious Diseases, 16, 52, 2011, 25. magiran.com/p860251
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال