ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شیما عبدی، مژده حاکمی والا، رضا رنجبر، عباس اشرفی، عذرا باقری بجستانی، فاطمه باقری بجستانی، (1390). بررسی وضعیت مقاومت سویه های اشریشیا کلی جدا شده از ادرار بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی، فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری، 16(52)، 31. magiran.com/p860252
Abdi S., Hakemi Vala M., Ranjbar R., Ashrafi A., Bagheri Bejestani O., Bagheri Bejestani F, (2011). Resistance of Escherichia coli strains, Iranian Journal of Infectious Diseases, 16(52), 31. magiran.com/p860252
شیما عبدی، مژده حاکمی والا، رضا رنجبر، عباس اشرفی، عذرا باقری بجستانی، فاطمه باقری بجستانی، بررسی وضعیت مقاومت سویه های اشریشیا کلی جدا شده از ادرار بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی. فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری، 1390؛ 16(52): 31. magiran.com/p860252
Abdi S., Hakemi Vala M., Ranjbar R., Ashrafi A., Bagheri Bejestani O., Bagheri Bejestani F, Resistance of Escherichia coli strains, Iranian Journal of Infectious Diseases, 2011; 16(52): 31. magiran.com/p860252
شیما عبدی، مژده حاکمی والا، رضا رنجبر، عباس اشرفی، عذرا باقری بجستانی، فاطمه باقری بجستانی، "بررسی وضعیت مقاومت سویه های اشریشیا کلی جدا شده از ادرار بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی"، فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری 16، شماره 52 (1390): 31. magiran.com/p860252
Abdi S., Hakemi Vala M., Ranjbar R., Ashrafi A., Bagheri Bejestani O., Bagheri Bejestani F, "Resistance of Escherichia coli strains", Iranian Journal of Infectious Diseases 16, no.52 (2011): 31. magiran.com/p860252
شیما عبدی، مژده حاکمی والا، رضا رنجبر، عباس اشرفی، عذرا باقری بجستانی، فاطمه باقری بجستانی، (1390). 'بررسی وضعیت مقاومت سویه های اشریشیا کلی جدا شده از ادرار بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی'، فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری، 16(52)، صص.31. magiran.com/p860252
Abdi S., Hakemi Vala M., Ranjbar R., Ashrafi A., Bagheri Bejestani O., Bagheri Bejestani F, (2011). 'Resistance of Escherichia coli strains', Iranian Journal of Infectious Diseases, 16(52), pp.31. magiran.com/p860252
شیما عبدی؛ مژده حاکمی والا؛ رضا رنجبر؛ عباس اشرفی؛ عذرا باقری بجستانی؛ فاطمه باقری بجستانی. "بررسی وضعیت مقاومت سویه های اشریشیا کلی جدا شده از ادرار بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی". فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری، 16 ،52 ، 1390، 31. magiran.com/p860252
Abdi S.; Hakemi Vala M.; Ranjbar R.; Ashrafi A.; Bagheri Bejestani O.; Bagheri Bejestani F. "Resistance of Escherichia coli strains", Iranian Journal of Infectious Diseases, 16, 52, 2011, 31. magiran.com/p860252
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال