ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سارا جم، سید احمد علی نقی، امیر حسین ایمانی، بنفشه مرادمند بدیع، آمیتیس رمضانی، مینو محرز، (1390). تاثیر برنامه کاهش استرس براساس هوشیاری (Mindfulness- Based Stress Reduction) بروضعیت روحی- روانی و جسمی بیماران مبتلا به HIV/AIDS (مطالعه مقدماتی)، فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری، 16(52)، 41. magiran.com/p860254
Jam S., Naghi A., Imani Ah, Moradmand Badei B., Ramezani A., Mohraz, (2011). Mindfulness-Based Stress Reduction Program (MBSR) and Psychological and Physical Status of HIV/AIDS Patients, Iranian Journal of Infectious Diseases, 16(52), 41. magiran.com/p860254
سارا جم، سید احمد علی نقی، امیر حسین ایمانی، بنفشه مرادمند بدیع، آمیتیس رمضانی، مینو محرز، تاثیر برنامه کاهش استرس براساس هوشیاری (Mindfulness- Based Stress Reduction) بروضعیت روحی- روانی و جسمی بیماران مبتلا به HIV/AIDS (مطالعه مقدماتی). فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری، 1390؛ 16(52): 41. magiran.com/p860254
Jam S., Naghi A., Imani Ah, Moradmand Badei B., Ramezani A., Mohraz, Mindfulness-Based Stress Reduction Program (MBSR) and Psychological and Physical Status of HIV/AIDS Patients, Iranian Journal of Infectious Diseases, 2011; 16(52): 41. magiran.com/p860254
سارا جم، سید احمد علی نقی، امیر حسین ایمانی، بنفشه مرادمند بدیع، آمیتیس رمضانی، مینو محرز، "تاثیر برنامه کاهش استرس براساس هوشیاری (Mindfulness- Based Stress Reduction) بروضعیت روحی- روانی و جسمی بیماران مبتلا به HIV/AIDS (مطالعه مقدماتی)"، فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری 16، شماره 52 (1390): 41. magiran.com/p860254
Jam S., Naghi A., Imani Ah, Moradmand Badei B., Ramezani A., Mohraz, "Mindfulness-Based Stress Reduction Program (MBSR) and Psychological and Physical Status of HIV/AIDS Patients", Iranian Journal of Infectious Diseases 16, no.52 (2011): 41. magiran.com/p860254
سارا جم، سید احمد علی نقی، امیر حسین ایمانی، بنفشه مرادمند بدیع، آمیتیس رمضانی، مینو محرز، (1390). 'تاثیر برنامه کاهش استرس براساس هوشیاری (Mindfulness- Based Stress Reduction) بروضعیت روحی- روانی و جسمی بیماران مبتلا به HIV/AIDS (مطالعه مقدماتی)'، فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری، 16(52)، صص.41. magiran.com/p860254
Jam S., Naghi A., Imani Ah, Moradmand Badei B., Ramezani A., Mohraz, (2011). 'Mindfulness-Based Stress Reduction Program (MBSR) and Psychological and Physical Status of HIV/AIDS Patients', Iranian Journal of Infectious Diseases, 16(52), pp.41. magiran.com/p860254
سارا جم؛ سید احمد علی نقی؛ امیر حسین ایمانی؛ بنفشه مرادمند بدیع؛ آمیتیس رمضانی؛ مینو محرز. "تاثیر برنامه کاهش استرس براساس هوشیاری (Mindfulness- Based Stress Reduction) بروضعیت روحی- روانی و جسمی بیماران مبتلا به HIV/AIDS (مطالعه مقدماتی)". فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری، 16 ،52 ، 1390، 41. magiran.com/p860254
Jam S.; Naghi A.; Imani Ah; Moradmand Badei B.; Ramezani A.; Mohraz. "Mindfulness-Based Stress Reduction Program (MBSR) and Psychological and Physical Status of HIV/AIDS Patients", Iranian Journal of Infectious Diseases, 16, 52, 2011, 41. magiran.com/p860254
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال