ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اصغر صالحی، محمود سیف الهی، سیامک شهابی، (1390). بررسی تطبیقی عوامل اقتصادی موثر بر بهره برداری از صنایع روستایی در استان اصفهان، فصلنامه روستا و توسعه، 13(3)، 147-171. magiran.com/p861466
Asghar Salehi, Mahmoud Seifollahi, Siamak Shahabi, (2011). A Comparative Study of Economic Factors Affecting Utilization of Rural Industries in Esfahan Province of Iran, Journal of Village and Development, 13(3), 147-171. magiran.com/p861466
اصغر صالحی، محمود سیف الهی، سیامک شهابی، بررسی تطبیقی عوامل اقتصادی موثر بر بهره برداری از صنایع روستایی در استان اصفهان. فصلنامه روستا و توسعه، 1390؛ 13(3): 147-171. magiran.com/p861466
Asghar Salehi, Mahmoud Seifollahi, Siamak Shahabi, A Comparative Study of Economic Factors Affecting Utilization of Rural Industries in Esfahan Province of Iran, Journal of Village and Development, 2011; 13(3): 147-171. magiran.com/p861466
اصغر صالحی، محمود سیف الهی، سیامک شهابی، "بررسی تطبیقی عوامل اقتصادی موثر بر بهره برداری از صنایع روستایی در استان اصفهان"، فصلنامه روستا و توسعه 13، شماره 3 (1390): 147-171. magiran.com/p861466
Asghar Salehi, Mahmoud Seifollahi, Siamak Shahabi, "A Comparative Study of Economic Factors Affecting Utilization of Rural Industries in Esfahan Province of Iran", Journal of Village and Development 13, no.3 (2011): 147-171. magiran.com/p861466
اصغر صالحی، محمود سیف الهی، سیامک شهابی، (1390). 'بررسی تطبیقی عوامل اقتصادی موثر بر بهره برداری از صنایع روستایی در استان اصفهان'، فصلنامه روستا و توسعه، 13(3)، صص.147-171. magiran.com/p861466
Asghar Salehi, Mahmoud Seifollahi, Siamak Shahabi, (2011). 'A Comparative Study of Economic Factors Affecting Utilization of Rural Industries in Esfahan Province of Iran', Journal of Village and Development, 13(3), pp.147-171. magiran.com/p861466
اصغر صالحی؛ محمود سیف الهی؛ سیامک شهابی. "بررسی تطبیقی عوامل اقتصادی موثر بر بهره برداری از صنایع روستایی در استان اصفهان". فصلنامه روستا و توسعه، 13 ،3 ، 1390، 147-171. magiran.com/p861466
Asghar Salehi; Mahmoud Seifollahi; Siamak Shahabi. "A Comparative Study of Economic Factors Affecting Utilization of Rural Industries in Esfahan Province of Iran", Journal of Village and Development, 13, 3, 2011, 147-171. magiran.com/p861466
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال