ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجتبی انوری نژاد، شهره فرشاد، مرضیه حسینی، (1390). مقایسه الگوی ژنتیکی ایزوله های اشریشیاکلی عامل پیلونفریت و سیستیت با استفاده از روش Pulsed Field Gel Electrophoresis، مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 18(3)، 207. magiran.com/p864208
Anvarinejad M., Farshad Sh, Hoseini M, (2011). Comparison of Genetic Patterns of E. coli Strains Isolated from Patients with Cystitis and Pyelonephritis, Using Pulsed Field Gel Electrophoresis, Journal of Kerman University of Medical Sciences, 18(3), 207. magiran.com/p864208
مجتبی انوری نژاد، شهره فرشاد، مرضیه حسینی، مقایسه الگوی ژنتیکی ایزوله های اشریشیاکلی عامل پیلونفریت و سیستیت با استفاده از روش Pulsed Field Gel Electrophoresis. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 1390؛ 18(3): 207. magiran.com/p864208
Anvarinejad M., Farshad Sh, Hoseini M, Comparison of Genetic Patterns of E. coli Strains Isolated from Patients with Cystitis and Pyelonephritis, Using Pulsed Field Gel Electrophoresis, Journal of Kerman University of Medical Sciences, 2011; 18(3): 207. magiran.com/p864208
مجتبی انوری نژاد، شهره فرشاد، مرضیه حسینی، "مقایسه الگوی ژنتیکی ایزوله های اشریشیاکلی عامل پیلونفریت و سیستیت با استفاده از روش Pulsed Field Gel Electrophoresis"، مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان 18، شماره 3 (1390): 207. magiran.com/p864208
Anvarinejad M., Farshad Sh, Hoseini M, "Comparison of Genetic Patterns of E. coli Strains Isolated from Patients with Cystitis and Pyelonephritis, Using Pulsed Field Gel Electrophoresis", Journal of Kerman University of Medical Sciences 18, no.3 (2011): 207. magiran.com/p864208
مجتبی انوری نژاد، شهره فرشاد، مرضیه حسینی، (1390). 'مقایسه الگوی ژنتیکی ایزوله های اشریشیاکلی عامل پیلونفریت و سیستیت با استفاده از روش Pulsed Field Gel Electrophoresis'، مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 18(3)، صص.207. magiran.com/p864208
Anvarinejad M., Farshad Sh, Hoseini M, (2011). 'Comparison of Genetic Patterns of E. coli Strains Isolated from Patients with Cystitis and Pyelonephritis, Using Pulsed Field Gel Electrophoresis', Journal of Kerman University of Medical Sciences, 18(3), pp.207. magiran.com/p864208
مجتبی انوری نژاد؛ شهره فرشاد؛ مرضیه حسینی. "مقایسه الگوی ژنتیکی ایزوله های اشریشیاکلی عامل پیلونفریت و سیستیت با استفاده از روش Pulsed Field Gel Electrophoresis". مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 18 ،3 ، 1390، 207. magiran.com/p864208
Anvarinejad M.; Farshad Sh; Hoseini M. "Comparison of Genetic Patterns of E. coli Strains Isolated from Patients with Cystitis and Pyelonephritis, Using Pulsed Field Gel Electrophoresis", Journal of Kerman University of Medical Sciences, 18, 3, 2011, 207. magiran.com/p864208
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال