ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحیم محمدی، سعید عزیزی، نوروز دلیرژ، رحیم حب نقی، کیوان امینی، (1390). ارزیابی فانکشنال، هیستومورفومتریک و ایمنوهیستوشیمیایی ترمیم عصب سیاتیک با استفاده از گرافت وریدی در رت، نشریه جراحی دامپزشکی، 3(3)، 39. magiran.com/p867541
Rahim Mohammadi, Dvm, Saeed Azizi, Dvsc, Nowruz Delirezh, Rahim Hobbenaghi, Keyvan Amini, (2011). Functional, Histomorphometrical and Immunohistochemical Assessment of Sciatic Nerve Regeneration through Inside-Out Vein Graft in Rat, Iranian Journal of Veterinary Surgery, 3(3), 39. magiran.com/p867541
رحیم محمدی، سعید عزیزی، نوروز دلیرژ، رحیم حب نقی، کیوان امینی، ارزیابی فانکشنال، هیستومورفومتریک و ایمنوهیستوشیمیایی ترمیم عصب سیاتیک با استفاده از گرافت وریدی در رت. نشریه جراحی دامپزشکی، 1390؛ 3(3): 39. magiran.com/p867541
Rahim Mohammadi, Dvm, Saeed Azizi, Dvsc, Nowruz Delirezh, Rahim Hobbenaghi, Keyvan Amini, Functional, Histomorphometrical and Immunohistochemical Assessment of Sciatic Nerve Regeneration through Inside-Out Vein Graft in Rat, Iranian Journal of Veterinary Surgery, 2011; 3(3): 39. magiran.com/p867541
رحیم محمدی، سعید عزیزی، نوروز دلیرژ، رحیم حب نقی، کیوان امینی، "ارزیابی فانکشنال، هیستومورفومتریک و ایمنوهیستوشیمیایی ترمیم عصب سیاتیک با استفاده از گرافت وریدی در رت"، نشریه جراحی دامپزشکی 3، شماره 3 (1390): 39. magiran.com/p867541
Rahim Mohammadi, Dvm, Saeed Azizi, Dvsc, Nowruz Delirezh, Rahim Hobbenaghi, Keyvan Amini, "Functional, Histomorphometrical and Immunohistochemical Assessment of Sciatic Nerve Regeneration through Inside-Out Vein Graft in Rat", Iranian Journal of Veterinary Surgery 3, no.3 (2011): 39. magiran.com/p867541
رحیم محمدی، سعید عزیزی، نوروز دلیرژ، رحیم حب نقی، کیوان امینی، (1390). 'ارزیابی فانکشنال، هیستومورفومتریک و ایمنوهیستوشیمیایی ترمیم عصب سیاتیک با استفاده از گرافت وریدی در رت'، نشریه جراحی دامپزشکی، 3(3)، صص.39. magiran.com/p867541
Rahim Mohammadi, Dvm, Saeed Azizi, Dvsc, Nowruz Delirezh, Rahim Hobbenaghi, Keyvan Amini, (2011). 'Functional, Histomorphometrical and Immunohistochemical Assessment of Sciatic Nerve Regeneration through Inside-Out Vein Graft in Rat', Iranian Journal of Veterinary Surgery, 3(3), pp.39. magiran.com/p867541
رحیم محمدی؛ سعید عزیزی؛ نوروز دلیرژ؛ رحیم حب نقی؛ کیوان امینی. "ارزیابی فانکشنال، هیستومورفومتریک و ایمنوهیستوشیمیایی ترمیم عصب سیاتیک با استفاده از گرافت وریدی در رت". نشریه جراحی دامپزشکی، 3 ،3 ، 1390، 39. magiran.com/p867541
Rahim Mohammadi; Dvm; Saeed Azizi; Dvsc; Nowruz Delirezh; Rahim Hobbenaghi; Keyvan Amini. "Functional, Histomorphometrical and Immunohistochemical Assessment of Sciatic Nerve Regeneration through Inside-Out Vein Graft in Rat", Iranian Journal of Veterinary Surgery, 3, 3, 2011, 39. magiran.com/p867541
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال