ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا اصغری، وحیده مجدی، (1389). تاثیر کاربرد اسیدآسکوربیک و کلرید کلسیم بر خواص کیفی و ماندگاری میوه تازه بریده سیب زرد لبنانی (گلدن دلشیوز)، فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 20(2)، 23. magiran.com/p872496
Mr Asghari, V. Majdi, (2011). Effect of Ascorbic Acid and CaCl2 Treatments on Quality Attributes and Shef-life of Fresh-cut  Golden Deliciou's Apples, Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 20(2), 23. magiran.com/p872496
محمدرضا اصغری، وحیده مجدی، تاثیر کاربرد اسیدآسکوربیک و کلرید کلسیم بر خواص کیفی و ماندگاری میوه تازه بریده سیب زرد لبنانی (گلدن دلشیوز). فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 1389؛ 20(2): 23. magiran.com/p872496
Mr Asghari, V. Majdi, Effect of Ascorbic Acid and CaCl2 Treatments on Quality Attributes and Shef-life of Fresh-cut  Golden Deliciou's Apples, Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 2011; 20(2): 23. magiran.com/p872496
محمدرضا اصغری، وحیده مجدی، "تاثیر کاربرد اسیدآسکوربیک و کلرید کلسیم بر خواص کیفی و ماندگاری میوه تازه بریده سیب زرد لبنانی (گلدن دلشیوز)"، فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی 20، شماره 2 (1389): 23. magiran.com/p872496
Mr Asghari, V. Majdi, "Effect of Ascorbic Acid and CaCl2 Treatments on Quality Attributes and Shef-life of Fresh-cut  Golden Deliciou's Apples", Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC) 20, no.2 (2011): 23. magiran.com/p872496
محمدرضا اصغری، وحیده مجدی، (1389). 'تاثیر کاربرد اسیدآسکوربیک و کلرید کلسیم بر خواص کیفی و ماندگاری میوه تازه بریده سیب زرد لبنانی (گلدن دلشیوز)'، فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 20(2)، صص.23. magiran.com/p872496
Mr Asghari, V. Majdi, (2011). 'Effect of Ascorbic Acid and CaCl2 Treatments on Quality Attributes and Shef-life of Fresh-cut  Golden Deliciou's Apples', Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 20(2), pp.23. magiran.com/p872496
محمدرضا اصغری؛ وحیده مجدی. "تاثیر کاربرد اسیدآسکوربیک و کلرید کلسیم بر خواص کیفی و ماندگاری میوه تازه بریده سیب زرد لبنانی (گلدن دلشیوز)". فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 20 ،2 ، 1389، 23. magiran.com/p872496
Mr Asghari; V. Majdi. "Effect of Ascorbic Acid and CaCl2 Treatments on Quality Attributes and Shef-life of Fresh-cut  Golden Deliciou's Apples", Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 20, 2, 2011, 23. magiran.com/p872496
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال