ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا اصغری، منصوره خمیری ثانی، (1389). تاثیر کاربرد پس از برداشت پوتریسین و نیتریک اکسید بر برخی خواص کیفی و محتوای فنلی کل میوه انگور رقم سفید بی دانه، فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 20(2)، 61. magiran.com/p872499
Mr Asghari, M. Khomeyri Sani, (2011). Effect of Postharvest Putrescine and Nitric Oxide Application on some Quality Attributes and Total Content Phenolics on Table Grape (cv. Sefide bidane), Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 20(2), 61. magiran.com/p872499
محمدرضا اصغری، منصوره خمیری ثانی، تاثیر کاربرد پس از برداشت پوتریسین و نیتریک اکسید بر برخی خواص کیفی و محتوای فنلی کل میوه انگور رقم سفید بی دانه. فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 1389؛ 20(2): 61. magiran.com/p872499
Mr Asghari, M. Khomeyri Sani, Effect of Postharvest Putrescine and Nitric Oxide Application on some Quality Attributes and Total Content Phenolics on Table Grape (cv. Sefide bidane), Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 2011; 20(2): 61. magiran.com/p872499
محمدرضا اصغری، منصوره خمیری ثانی، "تاثیر کاربرد پس از برداشت پوتریسین و نیتریک اکسید بر برخی خواص کیفی و محتوای فنلی کل میوه انگور رقم سفید بی دانه"، فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی 20، شماره 2 (1389): 61. magiran.com/p872499
Mr Asghari, M. Khomeyri Sani, "Effect of Postharvest Putrescine and Nitric Oxide Application on some Quality Attributes and Total Content Phenolics on Table Grape (cv. Sefide bidane)", Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC) 20, no.2 (2011): 61. magiran.com/p872499
محمدرضا اصغری، منصوره خمیری ثانی، (1389). 'تاثیر کاربرد پس از برداشت پوتریسین و نیتریک اکسید بر برخی خواص کیفی و محتوای فنلی کل میوه انگور رقم سفید بی دانه'، فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 20(2)، صص.61. magiran.com/p872499
Mr Asghari, M. Khomeyri Sani, (2011). 'Effect of Postharvest Putrescine and Nitric Oxide Application on some Quality Attributes and Total Content Phenolics on Table Grape (cv. Sefide bidane)', Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 20(2), pp.61. magiran.com/p872499
محمدرضا اصغری؛ منصوره خمیری ثانی. "تاثیر کاربرد پس از برداشت پوتریسین و نیتریک اکسید بر برخی خواص کیفی و محتوای فنلی کل میوه انگور رقم سفید بی دانه". فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 20 ،2 ، 1389، 61. magiran.com/p872499
Mr Asghari; M. Khomeyri Sani. "Effect of Postharvest Putrescine and Nitric Oxide Application on some Quality Attributes and Total Content Phenolics on Table Grape (cv. Sefide bidane)", Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 20, 2, 2011, 61. magiran.com/p872499
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال