ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدهادی پیغمبردوست، نیلوفر خراسان چی، (1389). اثر روش «اسفنج و خمیر» و روش «مستقیم» تهیه خمیر بر خواص خمیر و کیفیت نان قالبی، فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 20(2)، 99. magiran.com/p872502
N. Khorasanchi, Sh Peighambardoust, (2011). Effect of Sponge-and-Dough and Straight Dough Preparation Methods on Dough Properties and the Quality of Pan Bread, Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 20(2), 99. magiran.com/p872502
سیدهادی پیغمبردوست، نیلوفر خراسان چی، اثر روش «اسفنج و خمیر» و روش «مستقیم» تهیه خمیر بر خواص خمیر و کیفیت نان قالبی. فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 1389؛ 20(2): 99. magiran.com/p872502
N. Khorasanchi, Sh Peighambardoust, Effect of Sponge-and-Dough and Straight Dough Preparation Methods on Dough Properties and the Quality of Pan Bread, Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 2011; 20(2): 99. magiran.com/p872502
سیدهادی پیغمبردوست، نیلوفر خراسان چی، "اثر روش «اسفنج و خمیر» و روش «مستقیم» تهیه خمیر بر خواص خمیر و کیفیت نان قالبی"، فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی 20، شماره 2 (1389): 99. magiran.com/p872502
N. Khorasanchi, Sh Peighambardoust, "Effect of Sponge-and-Dough and Straight Dough Preparation Methods on Dough Properties and the Quality of Pan Bread", Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC) 20, no.2 (2011): 99. magiran.com/p872502
سیدهادی پیغمبردوست، نیلوفر خراسان چی، (1389). 'اثر روش «اسفنج و خمیر» و روش «مستقیم» تهیه خمیر بر خواص خمیر و کیفیت نان قالبی'، فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 20(2)، صص.99. magiran.com/p872502
N. Khorasanchi, Sh Peighambardoust, (2011). 'Effect of Sponge-and-Dough and Straight Dough Preparation Methods on Dough Properties and the Quality of Pan Bread', Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 20(2), pp.99. magiran.com/p872502
سیدهادی پیغمبردوست؛ نیلوفر خراسان چی. "اثر روش «اسفنج و خمیر» و روش «مستقیم» تهیه خمیر بر خواص خمیر و کیفیت نان قالبی". فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، 20 ،2 ، 1389، 99. magiran.com/p872502
N. Khorasanchi; Sh Peighambardoust. "Effect of Sponge-and-Dough and Straight Dough Preparation Methods on Dough Properties and the Quality of Pan Bread", Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC), 20, 2, 2011, 99. magiran.com/p872502
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال