ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هاجر رمضانی امیری، منصور زیبایی، (1390). بررسی ارتباط میان انرژی نهاده های مصرفی و عملکرد محصولات گوجه، خیار و خربزه تحت شرایط کشت زیر پلاستیک در شهرستان فیروزآباد فارس، مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی، 25(1)، 58. magiran.com/p872743
H. Ramezani Amiri, M. Zibaei, (2011). Investigating Relationships between the Energy of Consumed Inputs and Yields of Tomato, Cucumber and Melon under Plastic Cover Cultivation in iroozabad of Fars province, Journal of Economics and Agricultural Development, 25(1), 58. magiran.com/p872743
هاجر رمضانی امیری، منصور زیبایی، بررسی ارتباط میان انرژی نهاده های مصرفی و عملکرد محصولات گوجه، خیار و خربزه تحت شرایط کشت زیر پلاستیک در شهرستان فیروزآباد فارس. مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی، 1390؛ 25(1): 58. magiran.com/p872743
H. Ramezani Amiri, M. Zibaei, Investigating Relationships between the Energy of Consumed Inputs and Yields of Tomato, Cucumber and Melon under Plastic Cover Cultivation in iroozabad of Fars province, Journal of Economics and Agricultural Development, 2011; 25(1): 58. magiran.com/p872743
هاجر رمضانی امیری، منصور زیبایی، "بررسی ارتباط میان انرژی نهاده های مصرفی و عملکرد محصولات گوجه، خیار و خربزه تحت شرایط کشت زیر پلاستیک در شهرستان فیروزآباد فارس"، مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی 25، شماره 1 (1390): 58. magiran.com/p872743
H. Ramezani Amiri, M. Zibaei, "Investigating Relationships between the Energy of Consumed Inputs and Yields of Tomato, Cucumber and Melon under Plastic Cover Cultivation in iroozabad of Fars province", Journal of Economics and Agricultural Development 25, no.1 (2011): 58. magiran.com/p872743
هاجر رمضانی امیری، منصور زیبایی، (1390). 'بررسی ارتباط میان انرژی نهاده های مصرفی و عملکرد محصولات گوجه، خیار و خربزه تحت شرایط کشت زیر پلاستیک در شهرستان فیروزآباد فارس'، مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی، 25(1)، صص.58. magiran.com/p872743
H. Ramezani Amiri, M. Zibaei, (2011). 'Investigating Relationships between the Energy of Consumed Inputs and Yields of Tomato, Cucumber and Melon under Plastic Cover Cultivation in iroozabad of Fars province', Journal of Economics and Agricultural Development, 25(1), pp.58. magiran.com/p872743
هاجر رمضانی امیری؛ منصور زیبایی. "بررسی ارتباط میان انرژی نهاده های مصرفی و عملکرد محصولات گوجه، خیار و خربزه تحت شرایط کشت زیر پلاستیک در شهرستان فیروزآباد فارس". مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی، 25 ،1 ، 1390، 58. magiran.com/p872743
H. Ramezani Amiri; M. Zibaei. "Investigating Relationships between the Energy of Consumed Inputs and Yields of Tomato, Cucumber and Melon under Plastic Cover Cultivation in iroozabad of Fars province", Journal of Economics and Agricultural Development, 25, 1, 2011, 58. magiran.com/p872743
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال