ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابوالفضل قدیری مقدم، امین نعمتی، (1390). اولویت‎بندی تنگناهای پیش‎روی تعاونی‎های تولید کشاورزی شهرستان مشهد با تاکید بر نظام بازاریابی (کاربرد معیار آنتروپی)، مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی، 25(1)، 76. magiran.com/p872745
A. Ghadiri Moghaddam, A. Nemati, (2011). Bottleneck Ranking Facing in Mashhad Agricultural Production Cooperatives with Emphasis on Marketing System (The Application of Entropy Criteria), Journal of Economics and Agricultural Development, 25(1), 76. magiran.com/p872745
ابوالفضل قدیری مقدم، امین نعمتی، اولویت‎بندی تنگناهای پیش‎روی تعاونی‎های تولید کشاورزی شهرستان مشهد با تاکید بر نظام بازاریابی (کاربرد معیار آنتروپی). مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی، 1390؛ 25(1): 76. magiran.com/p872745
A. Ghadiri Moghaddam, A. Nemati, Bottleneck Ranking Facing in Mashhad Agricultural Production Cooperatives with Emphasis on Marketing System (The Application of Entropy Criteria), Journal of Economics and Agricultural Development, 2011; 25(1): 76. magiran.com/p872745
ابوالفضل قدیری مقدم، امین نعمتی، "اولویت‎بندی تنگناهای پیش‎روی تعاونی‎های تولید کشاورزی شهرستان مشهد با تاکید بر نظام بازاریابی (کاربرد معیار آنتروپی)"، مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی 25، شماره 1 (1390): 76. magiran.com/p872745
A. Ghadiri Moghaddam, A. Nemati, "Bottleneck Ranking Facing in Mashhad Agricultural Production Cooperatives with Emphasis on Marketing System (The Application of Entropy Criteria)", Journal of Economics and Agricultural Development 25, no.1 (2011): 76. magiran.com/p872745
ابوالفضل قدیری مقدم، امین نعمتی، (1390). 'اولویت‎بندی تنگناهای پیش‎روی تعاونی‎های تولید کشاورزی شهرستان مشهد با تاکید بر نظام بازاریابی (کاربرد معیار آنتروپی)'، مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی، 25(1)، صص.76. magiran.com/p872745
A. Ghadiri Moghaddam, A. Nemati, (2011). 'Bottleneck Ranking Facing in Mashhad Agricultural Production Cooperatives with Emphasis on Marketing System (The Application of Entropy Criteria)', Journal of Economics and Agricultural Development, 25(1), pp.76. magiran.com/p872745
ابوالفضل قدیری مقدم؛ امین نعمتی. "اولویت‎بندی تنگناهای پیش‎روی تعاونی‎های تولید کشاورزی شهرستان مشهد با تاکید بر نظام بازاریابی (کاربرد معیار آنتروپی)". مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی، 25 ،1 ، 1390، 76. magiran.com/p872745
A. Ghadiri Moghaddam; A. Nemati. "Bottleneck Ranking Facing in Mashhad Agricultural Production Cooperatives with Emphasis on Marketing System (The Application of Entropy Criteria)", Journal of Economics and Agricultural Development, 25, 1, 2011, 76. magiran.com/p872745
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال