ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا زارع مهرجردی، سمانه نگارچی، (1390). مقایسه الگو های میانگین متحرک خود رگرسیون انباشته، رگرسیون فازی و رگرسیون انباشته فازی به منظور پیش بینی قیمت (مطالعه موردی: قیمت گوشت گوسفند)، مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی، 25(1)، 100. magiran.com/p872748
M.R. Zare Mehrjerdi, S. Negarchi, (2011). Comparison of ARIMA, Fuzzy Regression and Fuzzy Auto Regressive Integrated Moving Average Methods in Price Forecasting, Journal of Economics and Agricultural Development, 25(1), 100. magiran.com/p872748
محمدرضا زارع مهرجردی، سمانه نگارچی، مقایسه الگو های میانگین متحرک خود رگرسیون انباشته، رگرسیون فازی و رگرسیون انباشته فازی به منظور پیش بینی قیمت (مطالعه موردی: قیمت گوشت گوسفند). مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی، 1390؛ 25(1): 100. magiran.com/p872748
M.R. Zare Mehrjerdi, S. Negarchi, Comparison of ARIMA, Fuzzy Regression and Fuzzy Auto Regressive Integrated Moving Average Methods in Price Forecasting, Journal of Economics and Agricultural Development, 2011; 25(1): 100. magiran.com/p872748
محمدرضا زارع مهرجردی، سمانه نگارچی، "مقایسه الگو های میانگین متحرک خود رگرسیون انباشته، رگرسیون فازی و رگرسیون انباشته فازی به منظور پیش بینی قیمت (مطالعه موردی: قیمت گوشت گوسفند)"، مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی 25، شماره 1 (1390): 100. magiran.com/p872748
M.R. Zare Mehrjerdi, S. Negarchi, "Comparison of ARIMA, Fuzzy Regression and Fuzzy Auto Regressive Integrated Moving Average Methods in Price Forecasting", Journal of Economics and Agricultural Development 25, no.1 (2011): 100. magiran.com/p872748
محمدرضا زارع مهرجردی، سمانه نگارچی، (1390). 'مقایسه الگو های میانگین متحرک خود رگرسیون انباشته، رگرسیون فازی و رگرسیون انباشته فازی به منظور پیش بینی قیمت (مطالعه موردی: قیمت گوشت گوسفند)'، مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی، 25(1)، صص.100. magiran.com/p872748
M.R. Zare Mehrjerdi, S. Negarchi, (2011). 'Comparison of ARIMA, Fuzzy Regression and Fuzzy Auto Regressive Integrated Moving Average Methods in Price Forecasting', Journal of Economics and Agricultural Development, 25(1), pp.100. magiran.com/p872748
محمدرضا زارع مهرجردی؛ سمانه نگارچی. "مقایسه الگو های میانگین متحرک خود رگرسیون انباشته، رگرسیون فازی و رگرسیون انباشته فازی به منظور پیش بینی قیمت (مطالعه موردی: قیمت گوشت گوسفند)". مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی، 25 ،1 ، 1390، 100. magiran.com/p872748
M.R. Zare Mehrjerdi; S. Negarchi. "Comparison of ARIMA, Fuzzy Regression and Fuzzy Auto Regressive Integrated Moving Average Methods in Price Forecasting", Journal of Economics and Agricultural Development, 25, 1, 2011, 100. magiran.com/p872748
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال