ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامرضا احمدی، اشرف اصیلیان، (1390). شناسایی عوامل آموزشی مؤثر بر میزان پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی، فصلنامه رشد زبان های خارجی، 25(99)، 4. magiran.com/p874003
غلامرضا احمدی، اشرف اصیلیان، شناسایی عوامل آموزشی مؤثر بر میزان پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی. فصلنامه رشد زبان های خارجی، 1390؛ 25(99): 4. magiran.com/p874003
غلامرضا احمدی، اشرف اصیلیان، "شناسایی عوامل آموزشی مؤثر بر میزان پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی"، فصلنامه رشد زبان های خارجی 25، شماره 99 (1390): 4. magiran.com/p874003
غلامرضا احمدی، اشرف اصیلیان، (1390). 'شناسایی عوامل آموزشی مؤثر بر میزان پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی'، فصلنامه رشد زبان های خارجی، 25(99)، صص.4. magiran.com/p874003
غلامرضا احمدی؛ اشرف اصیلیان. "شناسایی عوامل آموزشی مؤثر بر میزان پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی". فصلنامه رشد زبان های خارجی، 25 ،99 ، 1390، 4. magiran.com/p874003
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال