ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی یعقوبی زاده، محمدرضا سلمانی، غلامحسین برهانی، محمدعلی سلطانی، (1390). تاثیر پارامترهای مختلف عملیات حرارتی بر روی استحاله های غیر ایزوترمال فولاد زنگ نزن مارتنزیتی AISI 420، فصلنامه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، 5(17)، 53. magiran.com/p874151
Mostafa Yaghoobi Zadeh, Mohammad Reza Salmani, Gholam Hossein Borhani, Mohammad Ali Soltani, (2011). Influence of Heat Treatment Parameters on the Non-Isothermal Transformation of AISI420 Martensitic Stainless Steel, Advanced Prosesses in Materials Engineering, 5(17), 53. magiran.com/p874151
مصطفی یعقوبی زاده، محمدرضا سلمانی، غلامحسین برهانی، محمدعلی سلطانی، تاثیر پارامترهای مختلف عملیات حرارتی بر روی استحاله های غیر ایزوترمال فولاد زنگ نزن مارتنزیتی AISI 420. فصلنامه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، 1390؛ 5(17): 53. magiran.com/p874151
Mostafa Yaghoobi Zadeh, Mohammad Reza Salmani, Gholam Hossein Borhani, Mohammad Ali Soltani, Influence of Heat Treatment Parameters on the Non-Isothermal Transformation of AISI420 Martensitic Stainless Steel, Advanced Prosesses in Materials Engineering, 2011; 5(17): 53. magiran.com/p874151
مصطفی یعقوبی زاده، محمدرضا سلمانی، غلامحسین برهانی، محمدعلی سلطانی، "تاثیر پارامترهای مختلف عملیات حرارتی بر روی استحاله های غیر ایزوترمال فولاد زنگ نزن مارتنزیتی AISI 420"، فصلنامه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد 5، شماره 17 (1390): 53. magiran.com/p874151
Mostafa Yaghoobi Zadeh, Mohammad Reza Salmani, Gholam Hossein Borhani, Mohammad Ali Soltani, "Influence of Heat Treatment Parameters on the Non-Isothermal Transformation of AISI420 Martensitic Stainless Steel", Advanced Prosesses in Materials Engineering 5, no.17 (2011): 53. magiran.com/p874151
مصطفی یعقوبی زاده، محمدرضا سلمانی، غلامحسین برهانی، محمدعلی سلطانی، (1390). 'تاثیر پارامترهای مختلف عملیات حرارتی بر روی استحاله های غیر ایزوترمال فولاد زنگ نزن مارتنزیتی AISI 420'، فصلنامه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، 5(17)، صص.53. magiran.com/p874151
Mostafa Yaghoobi Zadeh, Mohammad Reza Salmani, Gholam Hossein Borhani, Mohammad Ali Soltani, (2011). 'Influence of Heat Treatment Parameters on the Non-Isothermal Transformation of AISI420 Martensitic Stainless Steel', Advanced Prosesses in Materials Engineering, 5(17), pp.53. magiran.com/p874151
مصطفی یعقوبی زاده؛ محمدرضا سلمانی؛ غلامحسین برهانی؛ محمدعلی سلطانی. "تاثیر پارامترهای مختلف عملیات حرارتی بر روی استحاله های غیر ایزوترمال فولاد زنگ نزن مارتنزیتی AISI 420". فصلنامه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، 5 ،17 ، 1390، 53. magiran.com/p874151
Mostafa Yaghoobi Zadeh; Mohammad Reza Salmani; Gholam Hossein Borhani; Mohammad Ali Soltani. "Influence of Heat Treatment Parameters on the Non-Isothermal Transformation of AISI420 Martensitic Stainless Steel", Advanced Prosesses in Materials Engineering, 5, 17, 2011, 53. magiran.com/p874151
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال