ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود قادی پاشا، نصرالله بشر دوست، آرش قدوسی، بهرام صمدی راد، یدالله نیکیان، ریحانه روح پرور، (1390). بررسی میزان آگاهی متخصصین زنان و زایمان و ماماهای شهر یزد از قوانین و مقررات سقط درمانی(قانونی) و سقط جنایی(عمدی)، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 19(2)، 141. magiran.com/p876912
M. Ghadipasha, N. Bashardoost, A. Ghodoosi, B. Samadirad, Y. Nikian, R. Roohparvar, (2011). Knowledge Level of Gynecologists and Midwives of Yazd Concerning Rules and Regulations of Therapeutic Abortion(Legal) and Criminal Abortion, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 19(2), 141. magiran.com/p876912
مسعود قادی پاشا، نصرالله بشر دوست، آرش قدوسی، بهرام صمدی راد، یدالله نیکیان، ریحانه روح پرور، بررسی میزان آگاهی متخصصین زنان و زایمان و ماماهای شهر یزد از قوانین و مقررات سقط درمانی(قانونی) و سقط جنایی(عمدی). مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1390؛ 19(2): 141. magiran.com/p876912
M. Ghadipasha, N. Bashardoost, A. Ghodoosi, B. Samadirad, Y. Nikian, R. Roohparvar, Knowledge Level of Gynecologists and Midwives of Yazd Concerning Rules and Regulations of Therapeutic Abortion(Legal) and Criminal Abortion, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2011; 19(2): 141. magiran.com/p876912
مسعود قادی پاشا، نصرالله بشر دوست، آرش قدوسی، بهرام صمدی راد، یدالله نیکیان، ریحانه روح پرور، "بررسی میزان آگاهی متخصصین زنان و زایمان و ماماهای شهر یزد از قوانین و مقررات سقط درمانی(قانونی) و سقط جنایی(عمدی)"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 19، شماره 2 (1390): 141. magiran.com/p876912
M. Ghadipasha, N. Bashardoost, A. Ghodoosi, B. Samadirad, Y. Nikian, R. Roohparvar, "Knowledge Level of Gynecologists and Midwives of Yazd Concerning Rules and Regulations of Therapeutic Abortion(Legal) and Criminal Abortion", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 19, no.2 (2011): 141. magiran.com/p876912
مسعود قادی پاشا، نصرالله بشر دوست، آرش قدوسی، بهرام صمدی راد، یدالله نیکیان، ریحانه روح پرور، (1390). 'بررسی میزان آگاهی متخصصین زنان و زایمان و ماماهای شهر یزد از قوانین و مقررات سقط درمانی(قانونی) و سقط جنایی(عمدی)'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 19(2)، صص.141. magiran.com/p876912
M. Ghadipasha, N. Bashardoost, A. Ghodoosi, B. Samadirad, Y. Nikian, R. Roohparvar, (2011). 'Knowledge Level of Gynecologists and Midwives of Yazd Concerning Rules and Regulations of Therapeutic Abortion(Legal) and Criminal Abortion', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 19(2), pp.141. magiran.com/p876912
مسعود قادی پاشا؛ نصرالله بشر دوست؛ آرش قدوسی؛ بهرام صمدی راد؛ یدالله نیکیان؛ ریحانه روح پرور. "بررسی میزان آگاهی متخصصین زنان و زایمان و ماماهای شهر یزد از قوانین و مقررات سقط درمانی(قانونی) و سقط جنایی(عمدی)". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 19 ،2 ، 1390، 141. magiran.com/p876912
M. Ghadipasha; N. Bashardoost; A. Ghodoosi; B. Samadirad; Y. Nikian; R. Roohparvar. "Knowledge Level of Gynecologists and Midwives of Yazd Concerning Rules and Regulations of Therapeutic Abortion(Legal) and Criminal Abortion", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 19, 2, 2011, 141. magiran.com/p876912
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال