ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جمیله شریفیان، منیره جهانیان، فاطمه توسلی، سمیرا توسلی، منور افضل آقایی، رضا افشاری، احمد شاه فرحت، فاطمه فرهودی، (1390). سرانجام مادری، جنینی و نوزادی خانم های حامله معتاد به مواد مخدر، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 19(2)، 183. magiran.com/p876918
J. Sharifian, M. Jahanian, F. Tavassoli, S. Tavassoli, M. Afzalaghaee, R. Afshari, A. Shahfarhat, F. Farhody, (2011). The Fate of Motherhood, Fetuses and Neonates in Drug Addicted Pregnant Women, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 19(2), 183. magiran.com/p876918
جمیله شریفیان، منیره جهانیان، فاطمه توسلی، سمیرا توسلی، منور افضل آقایی، رضا افشاری، احمد شاه فرحت، فاطمه فرهودی، سرانجام مادری، جنینی و نوزادی خانم های حامله معتاد به مواد مخدر. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1390؛ 19(2): 183. magiran.com/p876918
J. Sharifian, M. Jahanian, F. Tavassoli, S. Tavassoli, M. Afzalaghaee, R. Afshari, A. Shahfarhat, F. Farhody, The Fate of Motherhood, Fetuses and Neonates in Drug Addicted Pregnant Women, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2011; 19(2): 183. magiran.com/p876918
جمیله شریفیان، منیره جهانیان، فاطمه توسلی، سمیرا توسلی، منور افضل آقایی، رضا افشاری، احمد شاه فرحت، فاطمه فرهودی، "سرانجام مادری، جنینی و نوزادی خانم های حامله معتاد به مواد مخدر"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 19، شماره 2 (1390): 183. magiran.com/p876918
J. Sharifian, M. Jahanian, F. Tavassoli, S. Tavassoli, M. Afzalaghaee, R. Afshari, A. Shahfarhat, F. Farhody, "The Fate of Motherhood, Fetuses and Neonates in Drug Addicted Pregnant Women", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 19, no.2 (2011): 183. magiran.com/p876918
جمیله شریفیان، منیره جهانیان، فاطمه توسلی، سمیرا توسلی، منور افضل آقایی، رضا افشاری، احمد شاه فرحت، فاطمه فرهودی، (1390). 'سرانجام مادری، جنینی و نوزادی خانم های حامله معتاد به مواد مخدر'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 19(2)، صص.183. magiran.com/p876918
J. Sharifian, M. Jahanian, F. Tavassoli, S. Tavassoli, M. Afzalaghaee, R. Afshari, A. Shahfarhat, F. Farhody, (2011). 'The Fate of Motherhood, Fetuses and Neonates in Drug Addicted Pregnant Women', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 19(2), pp.183. magiran.com/p876918
جمیله شریفیان؛ منیره جهانیان؛ فاطمه توسلی؛ سمیرا توسلی؛ منور افضل آقایی؛ رضا افشاری؛ احمد شاه فرحت؛ فاطمه فرهودی. "سرانجام مادری، جنینی و نوزادی خانم های حامله معتاد به مواد مخدر". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 19 ،2 ، 1390، 183. magiran.com/p876918
J. Sharifian; M. Jahanian; F. Tavassoli; S. Tavassoli; M. Afzalaghaee; R. Afshari; A. Shahfarhat; F. Farhody. "The Fate of Motherhood, Fetuses and Neonates in Drug Addicted Pregnant Women", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 19, 2, 2011, 183. magiran.com/p876918
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال