ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رویا مزینی، جواد بهار آراء، نزهت موسوی فر، محمد امین اسلامی، علی اسلامی، مریم راستین، اکرم شیخ، نفیسه طبسی، محمود محمودی، (1390). مقایسه تعداد مطلق جمعیت لنفوسیت هایT CD4+CD25+ خون محیطی در زنان با سقط جنین مکرر و حاملگی های طبیعی، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 19(2)، 192. magiran.com/p876919
R. Mozayyani, J. Bahar Ara, N. Mousavifar, M. Eslami, A. Eslami, M. Rastin, A. Sheikh, N. Tabasi, M. Mahmoudi, (2011). Comparison of the Number of Peripheral Blood CD4+CD25+ T Cells in Unexplained Recurrent Spontaneous Abortion Patients with Normal Pregnant Women, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 19(2), 192. magiran.com/p876919
رویا مزینی، جواد بهار آراء، نزهت موسوی فر، محمد امین اسلامی، علی اسلامی، مریم راستین، اکرم شیخ، نفیسه طبسی، محمود محمودی، مقایسه تعداد مطلق جمعیت لنفوسیت هایT CD4+CD25+ خون محیطی در زنان با سقط جنین مکرر و حاملگی های طبیعی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1390؛ 19(2): 192. magiran.com/p876919
R. Mozayyani, J. Bahar Ara, N. Mousavifar, M. Eslami, A. Eslami, M. Rastin, A. Sheikh, N. Tabasi, M. Mahmoudi, Comparison of the Number of Peripheral Blood CD4+CD25+ T Cells in Unexplained Recurrent Spontaneous Abortion Patients with Normal Pregnant Women, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2011; 19(2): 192. magiran.com/p876919
رویا مزینی، جواد بهار آراء، نزهت موسوی فر، محمد امین اسلامی، علی اسلامی، مریم راستین، اکرم شیخ، نفیسه طبسی، محمود محمودی، "مقایسه تعداد مطلق جمعیت لنفوسیت هایT CD4+CD25+ خون محیطی در زنان با سقط جنین مکرر و حاملگی های طبیعی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 19، شماره 2 (1390): 192. magiran.com/p876919
R. Mozayyani, J. Bahar Ara, N. Mousavifar, M. Eslami, A. Eslami, M. Rastin, A. Sheikh, N. Tabasi, M. Mahmoudi, "Comparison of the Number of Peripheral Blood CD4+CD25+ T Cells in Unexplained Recurrent Spontaneous Abortion Patients with Normal Pregnant Women", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 19, no.2 (2011): 192. magiran.com/p876919
رویا مزینی، جواد بهار آراء، نزهت موسوی فر، محمد امین اسلامی، علی اسلامی، مریم راستین، اکرم شیخ، نفیسه طبسی، محمود محمودی، (1390). 'مقایسه تعداد مطلق جمعیت لنفوسیت هایT CD4+CD25+ خون محیطی در زنان با سقط جنین مکرر و حاملگی های طبیعی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 19(2)، صص.192. magiran.com/p876919
R. Mozayyani, J. Bahar Ara, N. Mousavifar, M. Eslami, A. Eslami, M. Rastin, A. Sheikh, N. Tabasi, M. Mahmoudi, (2011). 'Comparison of the Number of Peripheral Blood CD4+CD25+ T Cells in Unexplained Recurrent Spontaneous Abortion Patients with Normal Pregnant Women', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 19(2), pp.192. magiran.com/p876919
رویا مزینی؛ جواد بهار آراء؛ نزهت موسوی فر؛ محمد امین اسلامی؛ علی اسلامی؛ مریم راستین؛ اکرم شیخ؛ نفیسه طبسی؛ محمود محمودی. "مقایسه تعداد مطلق جمعیت لنفوسیت هایT CD4+CD25+ خون محیطی در زنان با سقط جنین مکرر و حاملگی های طبیعی". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 19 ،2 ، 1390، 192. magiran.com/p876919
R. Mozayyani; J. Bahar Ara; N. Mousavifar; M. Eslami; A. Eslami; M. Rastin; A. Sheikh; N. Tabasi; M. Mahmoudi. "Comparison of the Number of Peripheral Blood CD4+CD25+ T Cells in Unexplained Recurrent Spontaneous Abortion Patients with Normal Pregnant Women", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 19, 2, 2011, 192. magiran.com/p876919
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال