ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه دل آرام، زهرا صادقیان، فرانک صفدری، تهمینه صالحیان، فرخنده جعفری، سلیمان خیری، محسن بخردی، محمود رفیعیان، (1390). مقایسه تاثیر خوشاریزه، رازیانه و دارو نما بر علایم سندروم پیش از قاعدگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 19(2)، 201. magiran.com/p876920
M. Delaram, Z. Sadeghiyanf., T, F. Jafari, S. Khairi, M. Bekhradi, M. Rafeiyan, (2011). Comparison of Effect of Echinophora-platyloba, Fennel and Placebo on Pre-menstural Syndrome in Shahre Kord University Students, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 19(2), 201. magiran.com/p876920
معصومه دل آرام، زهرا صادقیان، فرانک صفدری، تهمینه صالحیان، فرخنده جعفری، سلیمان خیری، محسن بخردی، محمود رفیعیان، مقایسه تاثیر خوشاریزه، رازیانه و دارو نما بر علایم سندروم پیش از قاعدگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1390؛ 19(2): 201. magiran.com/p876920
M. Delaram, Z. Sadeghiyanf., T, F. Jafari, S. Khairi, M. Bekhradi, M. Rafeiyan, Comparison of Effect of Echinophora-platyloba, Fennel and Placebo on Pre-menstural Syndrome in Shahre Kord University Students, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2011; 19(2): 201. magiran.com/p876920
معصومه دل آرام، زهرا صادقیان، فرانک صفدری، تهمینه صالحیان، فرخنده جعفری، سلیمان خیری، محسن بخردی، محمود رفیعیان، "مقایسه تاثیر خوشاریزه، رازیانه و دارو نما بر علایم سندروم پیش از قاعدگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 19، شماره 2 (1390): 201. magiran.com/p876920
M. Delaram, Z. Sadeghiyanf., T, F. Jafari, S. Khairi, M. Bekhradi, M. Rafeiyan, "Comparison of Effect of Echinophora-platyloba, Fennel and Placebo on Pre-menstural Syndrome in Shahre Kord University Students", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 19, no.2 (2011): 201. magiran.com/p876920
معصومه دل آرام، زهرا صادقیان، فرانک صفدری، تهمینه صالحیان، فرخنده جعفری، سلیمان خیری، محسن بخردی، محمود رفیعیان، (1390). 'مقایسه تاثیر خوشاریزه، رازیانه و دارو نما بر علایم سندروم پیش از قاعدگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 19(2)، صص.201. magiran.com/p876920
M. Delaram, Z. Sadeghiyanf., T, F. Jafari, S. Khairi, M. Bekhradi, M. Rafeiyan, (2011). 'Comparison of Effect of Echinophora-platyloba, Fennel and Placebo on Pre-menstural Syndrome in Shahre Kord University Students', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 19(2), pp.201. magiran.com/p876920
معصومه دل آرام؛ زهرا صادقیان؛ فرانک صفدری؛ تهمینه صالحیان؛ فرخنده جعفری؛ سلیمان خیری؛ محسن بخردی؛ محمود رفیعیان. "مقایسه تاثیر خوشاریزه، رازیانه و دارو نما بر علایم سندروم پیش از قاعدگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 19 ،2 ، 1390، 201. magiran.com/p876920
M. Delaram; Z. Sadeghiyanf.; T; F. Jafari; S. Khairi; M. Bekhradi; M. Rafeiyan. "Comparison of Effect of Echinophora-platyloba, Fennel and Placebo on Pre-menstural Syndrome in Shahre Kord University Students", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 19, 2, 2011, 201. magiran.com/p876920
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال