ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم زنگویی بوشهری، فاطمه عزالدینی اردکانی، علی اصغر رسولی، روح الله سرایدار باصر، سامان نیر، (1390). بررسی شیوع طویل شدن لیگامان استیلوهیوئید کلسیفیه شده در مراجعین 20 سال به بالای دانشکده دندانپزشکی یزد، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 19(2)، 211. magiran.com/p876922
M. Zangouei Booshehri, F. Ezoddini Ardakani, A. Rasoolir., Sarayedar Baser, S. Nayer, (2011). Incidence of Stylohyoid Ligament Calcification and Its Length in an Iranian Adult Population, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 19(2), 211. magiran.com/p876922
مریم زنگویی بوشهری، فاطمه عزالدینی اردکانی، علی اصغر رسولی، روح الله سرایدار باصر، سامان نیر، بررسی شیوع طویل شدن لیگامان استیلوهیوئید کلسیفیه شده در مراجعین 20 سال به بالای دانشکده دندانپزشکی یزد. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1390؛ 19(2): 211. magiran.com/p876922
M. Zangouei Booshehri, F. Ezoddini Ardakani, A. Rasoolir., Sarayedar Baser, S. Nayer, Incidence of Stylohyoid Ligament Calcification and Its Length in an Iranian Adult Population, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2011; 19(2): 211. magiran.com/p876922
مریم زنگویی بوشهری، فاطمه عزالدینی اردکانی، علی اصغر رسولی، روح الله سرایدار باصر، سامان نیر، "بررسی شیوع طویل شدن لیگامان استیلوهیوئید کلسیفیه شده در مراجعین 20 سال به بالای دانشکده دندانپزشکی یزد"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 19، شماره 2 (1390): 211. magiran.com/p876922
M. Zangouei Booshehri, F. Ezoddini Ardakani, A. Rasoolir., Sarayedar Baser, S. Nayer, "Incidence of Stylohyoid Ligament Calcification and Its Length in an Iranian Adult Population", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 19, no.2 (2011): 211. magiran.com/p876922
مریم زنگویی بوشهری، فاطمه عزالدینی اردکانی، علی اصغر رسولی، روح الله سرایدار باصر، سامان نیر، (1390). 'بررسی شیوع طویل شدن لیگامان استیلوهیوئید کلسیفیه شده در مراجعین 20 سال به بالای دانشکده دندانپزشکی یزد'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 19(2)، صص.211. magiran.com/p876922
M. Zangouei Booshehri, F. Ezoddini Ardakani, A. Rasoolir., Sarayedar Baser, S. Nayer, (2011). 'Incidence of Stylohyoid Ligament Calcification and Its Length in an Iranian Adult Population', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 19(2), pp.211. magiran.com/p876922
مریم زنگویی بوشهری؛ فاطمه عزالدینی اردکانی؛ علی اصغر رسولی؛ روح الله سرایدار باصر؛ سامان نیر. "بررسی شیوع طویل شدن لیگامان استیلوهیوئید کلسیفیه شده در مراجعین 20 سال به بالای دانشکده دندانپزشکی یزد". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 19 ،2 ، 1390، 211. magiran.com/p876922
M. Zangouei Booshehri; F. Ezoddini Ardakani; A. Rasoolir.; Sarayedar Baser; S. Nayer. "Incidence of Stylohyoid Ligament Calcification and Its Length in an Iranian Adult Population", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 19, 2, 2011, 211. magiran.com/p876922
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال