ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن مظفری خسروی، مهدیه حسین زاده شمسی انار، مریم السادات سلامی، حسین هادی ندوشن، حسین فلاح زاده، (1390). تاثیر تک مگا دوز ویتامین دی بر عوامل پیش التهابی در مادران مبتلا به دیابت بارداری پس از زایمان، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 19(2)، 242. magiran.com/p876925
H. Mozaffari-Khosravi, M. Hosseinzadeh-Shamsi-Anar, M. Salami, H. Hadi Nodoushan, H. Fallahzadeh, (2011). The Effect a Single Mega Dose of Vitamin D on Pro-inflammatory Factors in Mothers with Gestational Diabetes Mellitus after Delivery, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 19(2), 242. magiran.com/p876925
حسن مظفری خسروی، مهدیه حسین زاده شمسی انار، مریم السادات سلامی، حسین هادی ندوشن، حسین فلاح زاده، تاثیر تک مگا دوز ویتامین دی بر عوامل پیش التهابی در مادران مبتلا به دیابت بارداری پس از زایمان. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1390؛ 19(2): 242. magiran.com/p876925
H. Mozaffari-Khosravi, M. Hosseinzadeh-Shamsi-Anar, M. Salami, H. Hadi Nodoushan, H. Fallahzadeh, The Effect a Single Mega Dose of Vitamin D on Pro-inflammatory Factors in Mothers with Gestational Diabetes Mellitus after Delivery, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2011; 19(2): 242. magiran.com/p876925
حسن مظفری خسروی، مهدیه حسین زاده شمسی انار، مریم السادات سلامی، حسین هادی ندوشن، حسین فلاح زاده، "تاثیر تک مگا دوز ویتامین دی بر عوامل پیش التهابی در مادران مبتلا به دیابت بارداری پس از زایمان"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 19، شماره 2 (1390): 242. magiran.com/p876925
H. Mozaffari-Khosravi, M. Hosseinzadeh-Shamsi-Anar, M. Salami, H. Hadi Nodoushan, H. Fallahzadeh, "The Effect a Single Mega Dose of Vitamin D on Pro-inflammatory Factors in Mothers with Gestational Diabetes Mellitus after Delivery", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 19, no.2 (2011): 242. magiran.com/p876925
حسن مظفری خسروی، مهدیه حسین زاده شمسی انار، مریم السادات سلامی، حسین هادی ندوشن، حسین فلاح زاده، (1390). 'تاثیر تک مگا دوز ویتامین دی بر عوامل پیش التهابی در مادران مبتلا به دیابت بارداری پس از زایمان'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 19(2)، صص.242. magiran.com/p876925
H. Mozaffari-Khosravi, M. Hosseinzadeh-Shamsi-Anar, M. Salami, H. Hadi Nodoushan, H. Fallahzadeh, (2011). 'The Effect a Single Mega Dose of Vitamin D on Pro-inflammatory Factors in Mothers with Gestational Diabetes Mellitus after Delivery', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 19(2), pp.242. magiran.com/p876925
حسن مظفری خسروی؛ مهدیه حسین زاده شمسی انار؛ مریم السادات سلامی؛ حسین هادی ندوشن؛ حسین فلاح زاده. "تاثیر تک مگا دوز ویتامین دی بر عوامل پیش التهابی در مادران مبتلا به دیابت بارداری پس از زایمان". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 19 ،2 ، 1390، 242. magiran.com/p876925
H. Mozaffari-Khosravi; M. Hosseinzadeh-Shamsi-Anar; M. Salami; H. Hadi Nodoushan; H. Fallahzadeh. "The Effect a Single Mega Dose of Vitamin D on Pro-inflammatory Factors in Mothers with Gestational Diabetes Mellitus after Delivery", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 19, 2, 2011, 242. magiran.com/p876925
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال