ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه خراشادی زاده، محمد رضا آرمات، (1390). فراوانی کم خونی فقرآهن و برخی عوامل مرتبط با آن در اطفال 6 تا 24 ماهه بستری در بخش کودکان بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد در سه ماهه اول سال 1387، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 2(4)، 19. magiran.com/p878791
, (2011). Prevalence of Iron-Deficiency Anemia and some related factors in hospitalized infants aged 6-24 months in the Pediatric Ward of Imam Reza Hospital, Bojnord - Iran in 2009, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 2(4), 19. magiran.com/p878791
فاطمه خراشادی زاده، محمد رضا آرمات، فراوانی کم خونی فقرآهن و برخی عوامل مرتبط با آن در اطفال 6 تا 24 ماهه بستری در بخش کودکان بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد در سه ماهه اول سال 1387. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 1390؛ 2(4): 19. magiran.com/p878791
, Prevalence of Iron-Deficiency Anemia and some related factors in hospitalized infants aged 6-24 months in the Pediatric Ward of Imam Reza Hospital, Bojnord - Iran in 2009, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 2011; 2(4): 19. magiran.com/p878791
فاطمه خراشادی زاده، محمد رضا آرمات، "فراوانی کم خونی فقرآهن و برخی عوامل مرتبط با آن در اطفال 6 تا 24 ماهه بستری در بخش کودکان بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد در سه ماهه اول سال 1387"، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 2، شماره 4 (1390): 19. magiran.com/p878791
, "Prevalence of Iron-Deficiency Anemia and some related factors in hospitalized infants aged 6-24 months in the Pediatric Ward of Imam Reza Hospital, Bojnord - Iran in 2009", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 2, no.4 (2011): 19. magiran.com/p878791
فاطمه خراشادی زاده، محمد رضا آرمات، (1390). 'فراوانی کم خونی فقرآهن و برخی عوامل مرتبط با آن در اطفال 6 تا 24 ماهه بستری در بخش کودکان بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد در سه ماهه اول سال 1387'، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 2(4)، صص.19. magiran.com/p878791
, (2011). 'Prevalence of Iron-Deficiency Anemia and some related factors in hospitalized infants aged 6-24 months in the Pediatric Ward of Imam Reza Hospital, Bojnord - Iran in 2009', Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 2(4), pp.19. magiran.com/p878791
فاطمه خراشادی زاده؛ محمد رضا آرمات. "فراوانی کم خونی فقرآهن و برخی عوامل مرتبط با آن در اطفال 6 تا 24 ماهه بستری در بخش کودکان بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد در سه ماهه اول سال 1387". مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 2 ،4 ، 1390، 19. magiran.com/p878791
. "Prevalence of Iron-Deficiency Anemia and some related factors in hospitalized infants aged 6-24 months in the Pediatric Ward of Imam Reza Hospital, Bojnord - Iran in 2009", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 2, 4, 2011, 19. magiran.com/p878791
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال