ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صابر رائقی، زکیه رستم زاده، نریمان سپروند، (1390). بررسی فراوانی IgM و IgG توکسوپلاسما گوندی در بیماران پیوند کلیه ارومیه، سال 89-1388، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 2(4)، 29. magiran.com/p878793
, (2011). Prevalence of Toxoplasma gondii IgG and IgM in kidneytransplant patients in Urmia, 2009-2010, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 2(4), 29. magiran.com/p878793
صابر رائقی، زکیه رستم زاده، نریمان سپروند، بررسی فراوانی IgM و IgG توکسوپلاسما گوندی در بیماران پیوند کلیه ارومیه، سال 89-1388. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 1390؛ 2(4): 29. magiran.com/p878793
, Prevalence of Toxoplasma gondii IgG and IgM in kidneytransplant patients in Urmia, 2009-2010, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 2011; 2(4): 29. magiran.com/p878793
صابر رائقی، زکیه رستم زاده، نریمان سپروند، "بررسی فراوانی IgM و IgG توکسوپلاسما گوندی در بیماران پیوند کلیه ارومیه، سال 89-1388"، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 2، شماره 4 (1390): 29. magiran.com/p878793
, "Prevalence of Toxoplasma gondii IgG and IgM in kidneytransplant patients in Urmia, 2009-2010", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 2, no.4 (2011): 29. magiran.com/p878793
صابر رائقی، زکیه رستم زاده، نریمان سپروند، (1390). 'بررسی فراوانی IgM و IgG توکسوپلاسما گوندی در بیماران پیوند کلیه ارومیه، سال 89-1388'، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 2(4)، صص.29. magiran.com/p878793
, (2011). 'Prevalence of Toxoplasma gondii IgG and IgM in kidneytransplant patients in Urmia, 2009-2010', Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 2(4), pp.29. magiran.com/p878793
صابر رائقی؛ زکیه رستم زاده؛ نریمان سپروند. "بررسی فراوانی IgM و IgG توکسوپلاسما گوندی در بیماران پیوند کلیه ارومیه، سال 89-1388". مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 2 ،4 ، 1390، 29. magiran.com/p878793
. "Prevalence of Toxoplasma gondii IgG and IgM in kidneytransplant patients in Urmia, 2009-2010", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 2, 4, 2011, 29. magiran.com/p878793
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال