ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جمال الدین طبیبی، امیراشکان نصیری پور، محمدرضا ملکی، پوران رئیسی، محمود محمودی، لیلا عظیمی، (1389). بررسی نگرش ایمنی کارکنان یک مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی - تهران 1389، دو ماهنامه سلامت کار ایران، 7(4)، 25. magiran.com/p879132
J. Tabibi, A.A. Nasiripour, M.R. Maleki, P. Raessi, M. Mahmmoudi, L. Azimi, (2011). Survey of Employee's Safety Attitude in a Teaching Hospital Tehran 2010, Iran Occupational Health, 7(4), 25. magiran.com/p879132
جمال الدین طبیبی، امیراشکان نصیری پور، محمدرضا ملکی، پوران رئیسی، محمود محمودی، لیلا عظیمی، بررسی نگرش ایمنی کارکنان یک مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی - تهران 1389. دو ماهنامه سلامت کار ایران، 1389؛ 7(4): 25. magiran.com/p879132
J. Tabibi, A.A. Nasiripour, M.R. Maleki, P. Raessi, M. Mahmmoudi, L. Azimi, Survey of Employee's Safety Attitude in a Teaching Hospital Tehran 2010, Iran Occupational Health, 2011; 7(4): 25. magiran.com/p879132
جمال الدین طبیبی، امیراشکان نصیری پور، محمدرضا ملکی، پوران رئیسی، محمود محمودی، لیلا عظیمی، "بررسی نگرش ایمنی کارکنان یک مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی - تهران 1389"، دو ماهنامه سلامت کار ایران 7، شماره 4 (1389): 25. magiran.com/p879132
J. Tabibi, A.A. Nasiripour, M.R. Maleki, P. Raessi, M. Mahmmoudi, L. Azimi, "Survey of Employee's Safety Attitude in a Teaching Hospital Tehran 2010", Iran Occupational Health 7, no.4 (2011): 25. magiran.com/p879132
جمال الدین طبیبی، امیراشکان نصیری پور، محمدرضا ملکی، پوران رئیسی، محمود محمودی، لیلا عظیمی، (1389). 'بررسی نگرش ایمنی کارکنان یک مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی - تهران 1389'، دو ماهنامه سلامت کار ایران، 7(4)، صص.25. magiran.com/p879132
J. Tabibi, A.A. Nasiripour, M.R. Maleki, P. Raessi, M. Mahmmoudi, L. Azimi, (2011). 'Survey of Employee's Safety Attitude in a Teaching Hospital Tehran 2010', Iran Occupational Health, 7(4), pp.25. magiran.com/p879132
جمال الدین طبیبی؛ امیراشکان نصیری پور؛ محمدرضا ملکی؛ پوران رئیسی؛ محمود محمودی؛ لیلا عظیمی. "بررسی نگرش ایمنی کارکنان یک مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی - تهران 1389". دو ماهنامه سلامت کار ایران، 7 ،4 ، 1389، 25. magiran.com/p879132
J. Tabibi; A.A. Nasiripour; M.R. Maleki; P. Raessi; M. Mahmmoudi; L. Azimi. "Survey of Employee's Safety Attitude in a Teaching Hospital Tehran 2010", Iran Occupational Health, 7, 4, 2011, 25. magiran.com/p879132
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال