ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نیره باغچقی، حمیدرضا کوهستانی، کورش رضایی، ابوالفضل سراجی، احمدرضا عابدی، (1389). بررسی شیوع آسیبهای سرسوزن و اجسام برنده آلوده به خون در دانشجویان پرستاری و عوامل مربوط به آن، دو ماهنامه سلامت کار ایران، 7(4)، 33. magiran.com/p879134
Nayereh Baghcheghi, Hamid Reza Koohestani, Koresh Rezaei, Abolfazl Seraji, Ahmadreza Abedi, (2011). Prevalence needlestick/sharps injuries among nursing student and related factor, Iran Occupational Health, 7(4), 33. magiran.com/p879134
نیره باغچقی، حمیدرضا کوهستانی، کورش رضایی، ابوالفضل سراجی، احمدرضا عابدی، بررسی شیوع آسیبهای سرسوزن و اجسام برنده آلوده به خون در دانشجویان پرستاری و عوامل مربوط به آن. دو ماهنامه سلامت کار ایران، 1389؛ 7(4): 33. magiran.com/p879134
Nayereh Baghcheghi, Hamid Reza Koohestani, Koresh Rezaei, Abolfazl Seraji, Ahmadreza Abedi, Prevalence needlestick/sharps injuries among nursing student and related factor, Iran Occupational Health, 2011; 7(4): 33. magiran.com/p879134
نیره باغچقی، حمیدرضا کوهستانی، کورش رضایی، ابوالفضل سراجی، احمدرضا عابدی، "بررسی شیوع آسیبهای سرسوزن و اجسام برنده آلوده به خون در دانشجویان پرستاری و عوامل مربوط به آن"، دو ماهنامه سلامت کار ایران 7، شماره 4 (1389): 33. magiran.com/p879134
Nayereh Baghcheghi, Hamid Reza Koohestani, Koresh Rezaei, Abolfazl Seraji, Ahmadreza Abedi, "Prevalence needlestick/sharps injuries among nursing student and related factor", Iran Occupational Health 7, no.4 (2011): 33. magiran.com/p879134
نیره باغچقی، حمیدرضا کوهستانی، کورش رضایی، ابوالفضل سراجی، احمدرضا عابدی، (1389). 'بررسی شیوع آسیبهای سرسوزن و اجسام برنده آلوده به خون در دانشجویان پرستاری و عوامل مربوط به آن'، دو ماهنامه سلامت کار ایران، 7(4)، صص.33. magiran.com/p879134
Nayereh Baghcheghi, Hamid Reza Koohestani, Koresh Rezaei, Abolfazl Seraji, Ahmadreza Abedi, (2011). 'Prevalence needlestick/sharps injuries among nursing student and related factor', Iran Occupational Health, 7(4), pp.33. magiran.com/p879134
نیره باغچقی؛ حمیدرضا کوهستانی؛ کورش رضایی؛ ابوالفضل سراجی؛ احمدرضا عابدی. "بررسی شیوع آسیبهای سرسوزن و اجسام برنده آلوده به خون در دانشجویان پرستاری و عوامل مربوط به آن". دو ماهنامه سلامت کار ایران، 7 ،4 ، 1389، 33. magiran.com/p879134
Nayereh Baghcheghi; Hamid Reza Koohestani; Koresh Rezaei; Abolfazl Seraji; Ahmadreza Abedi. "Prevalence needlestick/sharps injuries among nursing student and related factor", Iran Occupational Health, 7, 4, 2011, 33. magiran.com/p879134
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال