ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ایرج علی محمدی، رضیه سلطانی، منوچهر ازخوش، محمودرضا گوهری، بتول موسوی، (1389). بررسی نقش برونگرایی در اثر صدای ترافیک بر عملکرد ذهنی دانشجویان، دو ماهنامه سلامت کار ایران، 7(4)، 40. magiran.com/p879136
Iraj Alimohamadi, R. Soltani, Manochehr Azkhosh, Mahmod Reza Gohari, Batol .Moosavi, (2011). Study of role extroversion of caused by traffic noise on mental function of the students, Iran Occupational Health, 7(4), 40. magiran.com/p879136
ایرج علی محمدی، رضیه سلطانی، منوچهر ازخوش، محمودرضا گوهری، بتول موسوی، بررسی نقش برونگرایی در اثر صدای ترافیک بر عملکرد ذهنی دانشجویان. دو ماهنامه سلامت کار ایران، 1389؛ 7(4): 40. magiran.com/p879136
Iraj Alimohamadi, R. Soltani, Manochehr Azkhosh, Mahmod Reza Gohari, Batol .Moosavi, Study of role extroversion of caused by traffic noise on mental function of the students, Iran Occupational Health, 2011; 7(4): 40. magiran.com/p879136
ایرج علی محمدی، رضیه سلطانی، منوچهر ازخوش، محمودرضا گوهری، بتول موسوی، "بررسی نقش برونگرایی در اثر صدای ترافیک بر عملکرد ذهنی دانشجویان"، دو ماهنامه سلامت کار ایران 7، شماره 4 (1389): 40. magiran.com/p879136
Iraj Alimohamadi, R. Soltani, Manochehr Azkhosh, Mahmod Reza Gohari, Batol .Moosavi, "Study of role extroversion of caused by traffic noise on mental function of the students", Iran Occupational Health 7, no.4 (2011): 40. magiran.com/p879136
ایرج علی محمدی، رضیه سلطانی، منوچهر ازخوش، محمودرضا گوهری، بتول موسوی، (1389). 'بررسی نقش برونگرایی در اثر صدای ترافیک بر عملکرد ذهنی دانشجویان'، دو ماهنامه سلامت کار ایران، 7(4)، صص.40. magiran.com/p879136
Iraj Alimohamadi, R. Soltani, Manochehr Azkhosh, Mahmod Reza Gohari, Batol .Moosavi, (2011). 'Study of role extroversion of caused by traffic noise on mental function of the students', Iran Occupational Health, 7(4), pp.40. magiran.com/p879136
ایرج علی محمدی؛ رضیه سلطانی؛ منوچهر ازخوش؛ محمودرضا گوهری؛ بتول موسوی. "بررسی نقش برونگرایی در اثر صدای ترافیک بر عملکرد ذهنی دانشجویان". دو ماهنامه سلامت کار ایران، 7 ،4 ، 1389، 40. magiran.com/p879136
Iraj Alimohamadi; R. Soltani; Manochehr Azkhosh; Mahmod Reza Gohari; Batol .Moosavi. "Study of role extroversion of caused by traffic noise on mental function of the students", Iran Occupational Health, 7, 4, 2011, 40. magiran.com/p879136
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال