ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سارا مکی پور، عبدالله شفیع آبادی، منصور سودانی، (1389). بررسی اثر بخشی آموزش گروهی ایمن سازی در مقابل استرس(SIT) بر کاهش استرس شغلی کارکنان شرکت داروسازی رازک تهران، دو ماهنامه سلامت کار ایران، 7(4)، 60. magiran.com/p879139
Sara Makipour, Abdollah Shafiabadi, Mansour Soudani, (2011). The effectiveness of stress inoculation group training (SIT) on reducing job stress of employees of RAZAK pharmaceutical company in Tehran, Iran Occupational Health, 7(4), 60. magiran.com/p879139
سارا مکی پور، عبدالله شفیع آبادی، منصور سودانی، بررسی اثر بخشی آموزش گروهی ایمن سازی در مقابل استرس(SIT) بر کاهش استرس شغلی کارکنان شرکت داروسازی رازک تهران. دو ماهنامه سلامت کار ایران، 1389؛ 7(4): 60. magiran.com/p879139
Sara Makipour, Abdollah Shafiabadi, Mansour Soudani, The effectiveness of stress inoculation group training (SIT) on reducing job stress of employees of RAZAK pharmaceutical company in Tehran, Iran Occupational Health, 2011; 7(4): 60. magiran.com/p879139
سارا مکی پور، عبدالله شفیع آبادی، منصور سودانی، "بررسی اثر بخشی آموزش گروهی ایمن سازی در مقابل استرس(SIT) بر کاهش استرس شغلی کارکنان شرکت داروسازی رازک تهران"، دو ماهنامه سلامت کار ایران 7، شماره 4 (1389): 60. magiran.com/p879139
Sara Makipour, Abdollah Shafiabadi, Mansour Soudani, "The effectiveness of stress inoculation group training (SIT) on reducing job stress of employees of RAZAK pharmaceutical company in Tehran", Iran Occupational Health 7, no.4 (2011): 60. magiran.com/p879139
سارا مکی پور، عبدالله شفیع آبادی، منصور سودانی، (1389). 'بررسی اثر بخشی آموزش گروهی ایمن سازی در مقابل استرس(SIT) بر کاهش استرس شغلی کارکنان شرکت داروسازی رازک تهران'، دو ماهنامه سلامت کار ایران، 7(4)، صص.60. magiran.com/p879139
Sara Makipour, Abdollah Shafiabadi, Mansour Soudani, (2011). 'The effectiveness of stress inoculation group training (SIT) on reducing job stress of employees of RAZAK pharmaceutical company in Tehran', Iran Occupational Health, 7(4), pp.60. magiran.com/p879139
سارا مکی پور؛ عبدالله شفیع آبادی؛ منصور سودانی. "بررسی اثر بخشی آموزش گروهی ایمن سازی در مقابل استرس(SIT) بر کاهش استرس شغلی کارکنان شرکت داروسازی رازک تهران". دو ماهنامه سلامت کار ایران، 7 ،4 ، 1389، 60. magiran.com/p879139
Sara Makipour; Abdollah Shafiabadi; Mansour Soudani. "The effectiveness of stress inoculation group training (SIT) on reducing job stress of employees of RAZAK pharmaceutical company in Tehran", Iran Occupational Health, 7, 4, 2011, 60. magiran.com/p879139
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال