ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام قندی، کریم عابدی، (1388). بررسی پایداری شبکه های کش بستنی پیوسته و ناپیوسته عضو فشاری متشکل از سادک های مثلثی، نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، 39(3)، 47. magiran.com/p880150
E. Ghandi, K. Abedi, (2009). An Investigation into the Stability of Continuous and Discontinuous Strut Tensegrity Grids Composed of Triangular Simplexes, Journal of Civil and Environmental Engineering University of Tabriz, 39(3), 47. magiran.com/p880150
الهام قندی، کریم عابدی، بررسی پایداری شبکه های کش بستنی پیوسته و ناپیوسته عضو فشاری متشکل از سادک های مثلثی. نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، 1388؛ 39(3): 47. magiran.com/p880150
E. Ghandi, K. Abedi, An Investigation into the Stability of Continuous and Discontinuous Strut Tensegrity Grids Composed of Triangular Simplexes, Journal of Civil and Environmental Engineering University of Tabriz, 2009; 39(3): 47. magiran.com/p880150
الهام قندی، کریم عابدی، "بررسی پایداری شبکه های کش بستنی پیوسته و ناپیوسته عضو فشاری متشکل از سادک های مثلثی"، نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز 39، شماره 3 (1388): 47. magiran.com/p880150
E. Ghandi, K. Abedi, "An Investigation into the Stability of Continuous and Discontinuous Strut Tensegrity Grids Composed of Triangular Simplexes", Journal of Civil and Environmental Engineering University of Tabriz 39, no.3 (2009): 47. magiran.com/p880150
الهام قندی، کریم عابدی، (1388). 'بررسی پایداری شبکه های کش بستنی پیوسته و ناپیوسته عضو فشاری متشکل از سادک های مثلثی'، نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، 39(3)، صص.47. magiran.com/p880150
E. Ghandi, K. Abedi, (2009). 'An Investigation into the Stability of Continuous and Discontinuous Strut Tensegrity Grids Composed of Triangular Simplexes', Journal of Civil and Environmental Engineering University of Tabriz, 39(3), pp.47. magiran.com/p880150
الهام قندی؛ کریم عابدی. "بررسی پایداری شبکه های کش بستنی پیوسته و ناپیوسته عضو فشاری متشکل از سادک های مثلثی". نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، 39 ،3 ، 1388، 47. magiran.com/p880150
E. Ghandi; K. Abedi. "An Investigation into the Stability of Continuous and Discontinuous Strut Tensegrity Grids Composed of Triangular Simplexes", Journal of Civil and Environmental Engineering University of Tabriz, 39, 3, 2009, 47. magiran.com/p880150
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال