ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعیدرضا صباغ یزدی، بابک بیات، (1388). بررسی دقت روابط متداول برای محاسبه زیر فشار درپی همگن و همسان سدهای وزنی دارای پرده آب بند بالادست با توسعه تحلیلگر دو بعدی NASIR، نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، 39(3)، 71. magiran.com/p880154
S.R. Sabbagh-Yazdi, B. Bayat, (2009). Developing NASIR 2D Numerical Solver for Pore Pressure in Homogeneous and Isotropic Foundation of Gravity Dams with Upstream Cutoff Wall and Assessment of Simplified Relations for Uplift Pressure, Journal of Civil and Environmental Engineering University of Tabriz, 39(3), 71. magiran.com/p880154
سعیدرضا صباغ یزدی، بابک بیات، بررسی دقت روابط متداول برای محاسبه زیر فشار درپی همگن و همسان سدهای وزنی دارای پرده آب بند بالادست با توسعه تحلیلگر دو بعدی NASIR. نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، 1388؛ 39(3): 71. magiran.com/p880154
S.R. Sabbagh-Yazdi, B. Bayat, Developing NASIR 2D Numerical Solver for Pore Pressure in Homogeneous and Isotropic Foundation of Gravity Dams with Upstream Cutoff Wall and Assessment of Simplified Relations for Uplift Pressure, Journal of Civil and Environmental Engineering University of Tabriz, 2009; 39(3): 71. magiran.com/p880154
سعیدرضا صباغ یزدی، بابک بیات، "بررسی دقت روابط متداول برای محاسبه زیر فشار درپی همگن و همسان سدهای وزنی دارای پرده آب بند بالادست با توسعه تحلیلگر دو بعدی NASIR"، نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز 39، شماره 3 (1388): 71. magiran.com/p880154
S.R. Sabbagh-Yazdi, B. Bayat, "Developing NASIR 2D Numerical Solver for Pore Pressure in Homogeneous and Isotropic Foundation of Gravity Dams with Upstream Cutoff Wall and Assessment of Simplified Relations for Uplift Pressure", Journal of Civil and Environmental Engineering University of Tabriz 39, no.3 (2009): 71. magiran.com/p880154
سعیدرضا صباغ یزدی، بابک بیات، (1388). 'بررسی دقت روابط متداول برای محاسبه زیر فشار درپی همگن و همسان سدهای وزنی دارای پرده آب بند بالادست با توسعه تحلیلگر دو بعدی NASIR'، نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، 39(3)، صص.71. magiran.com/p880154
S.R. Sabbagh-Yazdi, B. Bayat, (2009). 'Developing NASIR 2D Numerical Solver for Pore Pressure in Homogeneous and Isotropic Foundation of Gravity Dams with Upstream Cutoff Wall and Assessment of Simplified Relations for Uplift Pressure', Journal of Civil and Environmental Engineering University of Tabriz, 39(3), pp.71. magiran.com/p880154
سعیدرضا صباغ یزدی؛ بابک بیات. "بررسی دقت روابط متداول برای محاسبه زیر فشار درپی همگن و همسان سدهای وزنی دارای پرده آب بند بالادست با توسعه تحلیلگر دو بعدی NASIR". نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، 39 ،3 ، 1388، 71. magiran.com/p880154
S.R. Sabbagh-Yazdi; B. Bayat. "Developing NASIR 2D Numerical Solver for Pore Pressure in Homogeneous and Isotropic Foundation of Gravity Dams with Upstream Cutoff Wall and Assessment of Simplified Relations for Uplift Pressure", Journal of Civil and Environmental Engineering University of Tabriz, 39, 3, 2009, 71. magiran.com/p880154
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال