ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا مستانه، لطف الله موصلی، نسرین داوری دولت آبادی، مهربان شاهی، محمدحسین حیوی حقیقی، جهانپور علیپور، سعید حسینی، (1390). بررسی الگوی بیماری های منجر به بستری بر اساس دهمین ویرایش طبقه بندی بین المللی بیماری ها در بیمارستان های آموزشی شهر بندرعباس، 1381-1386، فصلنامه جراحی ایران، 19(1)، 30. magiran.com/p881374
, (2011). Assessment of Hospitalization Pattern of Training Hospitals in Bandar-abbas Based on the International Classification of Diseases during 2002-2007, Iranian Journal of Surgery, 19(1), 30. magiran.com/p881374
زهرا مستانه، لطف الله موصلی، نسرین داوری دولت آبادی، مهربان شاهی، محمدحسین حیوی حقیقی، جهانپور علیپور، سعید حسینی، بررسی الگوی بیماری های منجر به بستری بر اساس دهمین ویرایش طبقه بندی بین المللی بیماری ها در بیمارستان های آموزشی شهر بندرعباس، 1381-1386. فصلنامه جراحی ایران، 1390؛ 19(1): 30. magiran.com/p881374
, Assessment of Hospitalization Pattern of Training Hospitals in Bandar-abbas Based on the International Classification of Diseases during 2002-2007, Iranian Journal of Surgery, 2011; 19(1): 30. magiran.com/p881374
زهرا مستانه، لطف الله موصلی، نسرین داوری دولت آبادی، مهربان شاهی، محمدحسین حیوی حقیقی، جهانپور علیپور، سعید حسینی، "بررسی الگوی بیماری های منجر به بستری بر اساس دهمین ویرایش طبقه بندی بین المللی بیماری ها در بیمارستان های آموزشی شهر بندرعباس، 1381-1386"، فصلنامه جراحی ایران 19، شماره 1 (1390): 30. magiran.com/p881374
, "Assessment of Hospitalization Pattern of Training Hospitals in Bandar-abbas Based on the International Classification of Diseases during 2002-2007", Iranian Journal of Surgery 19, no.1 (2011): 30. magiran.com/p881374
زهرا مستانه، لطف الله موصلی، نسرین داوری دولت آبادی، مهربان شاهی، محمدحسین حیوی حقیقی، جهانپور علیپور، سعید حسینی، (1390). 'بررسی الگوی بیماری های منجر به بستری بر اساس دهمین ویرایش طبقه بندی بین المللی بیماری ها در بیمارستان های آموزشی شهر بندرعباس، 1381-1386'، فصلنامه جراحی ایران، 19(1)، صص.30. magiran.com/p881374
, (2011). 'Assessment of Hospitalization Pattern of Training Hospitals in Bandar-abbas Based on the International Classification of Diseases during 2002-2007', Iranian Journal of Surgery, 19(1), pp.30. magiran.com/p881374
زهرا مستانه؛ لطف الله موصلی؛ نسرین داوری دولت آبادی؛ مهربان شاهی؛ محمدحسین حیوی حقیقی؛ جهانپور علیپور؛ سعید حسینی. "بررسی الگوی بیماری های منجر به بستری بر اساس دهمین ویرایش طبقه بندی بین المللی بیماری ها در بیمارستان های آموزشی شهر بندرعباس، 1381-1386". فصلنامه جراحی ایران، 19 ،1 ، 1390، 30. magiran.com/p881374
. "Assessment of Hospitalization Pattern of Training Hospitals in Bandar-abbas Based on the International Classification of Diseases during 2002-2007", Iranian Journal of Surgery, 19, 1, 2011, 30. magiran.com/p881374
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال